Small Grants Program 2006 - Program malých grantov 2006 pre občiansku spoločnosť ---- sociálne projekty ( 17-03-2006 )

Svetová banka Slovensko a Nadácia otvorenej spoločnosti spoločne vyhlasujú Program malých grantov 2006 na posilnenie postavenia a vplyvu chudobných a marginalizovaných skupín v procese spoločenských zmien smerujúcich k väčšej inklúzii a rovnosti.

Program malých grantov podporuje aktivity organizácií občianskej spoločnosti, ktorých prvoradým cieľom je občianska participácia prostredníctvom zainteresovania občanov často vylúčených z verejného života.

Program malých grantov zohľadňuje agendu sociálneho rozvoja Svetovej banky prostredníctvom jej zamerania na občiansku angažovanosť. Bol vytvorený v roku 1983 a jeho cieľom je nastoliť dialóg a rozširovať informácie ovplyvňujúce tvorbu regionálnej politiky a služieb pre verejnosť, ako aj hľadať nové riešenia vytvárania partnerstiev s cieľom posilniť kapacitu konkrétneho sektora.

Cieľom Nadácie otvorenej spoločnosti je vytváranie príležitostí pre ľudí skvalitňovať spoločnosť smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí. Tieto hodnoty predstavujú ideál otvorenej spoločnosti, ktorý najlepšie vystihuje rôznorodé programové a grantové aktivity.

Nadácia otvorenej spoločnosti podporuje:
aktivity skupín, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti v ich snahe o aktívne prekonávanie problémov s prihliadnutím na uplatňovanie ľudských práv,
filantropiu a rozvoj mimovládneho sektora,
úsilie o presadzovanie princípov dobre spravovanej spoločnosti a zlepšenie transparentnosti verejných procesov,
vzdelávanie na všetkých úrovniach,
aktivity ochraňujúce verejné zdravie,
skvalitňovanie médií.

Cieľom programu malých grantov je podpora aktivít primárne zameraných na občiansku angažovanosť - posilnenie participácie občanov a zodpovednosti vo verejnom sektore,

- podpora znevýhodnených skupín iniciovať a ovplyvňovať mechanizmy začleňovania, zodpovednosti a participácie prostredníctvom vytvárania partnerstiev s verejným a súkromným sektorom.

Špecifickým cieľom programu malých grantov na rok 2006 je podpora organizácií pre dosiahnutie profesionality v monitorovaní, evaluácii a implementácii cieľov a aktivít iniciatívy Dekáda inklúzie Rómov (2005 – 2015). Dekáda bola prijatá ôsmimi krajinami Strednej a Juhovýchodnej Európy na úrovni jednotlivých vlád a záväzkov medzinárodnej komunity donorov. Ako akčný rámec pre vládne stratégie, Dekáda bude monitorovať vývoj sociálnej inklúzie a ekonomický a sociálny status Rómov. Participácia rómskych organizácií občianskej spoločnosti je kľúčovou hodnotou iniciatívy. (Bližšie k Dekáde inklúzie Rómov nájdete na www.worldbank.org/Roma, www.osf.sk, www.romadecade.org, www.soros.org )

Maximálna výška grantu: 250 000 Sk (US$ 8 300)
Vlastné zdroje organizácie: 10% z celkových nákladov na projekt
Celkový rozpočet programu: US$ 68 000
Trvanie projektu: 1 rok

Žiadateľmi môžu byť:
mimovládne neziskové organizácie (MNO) registrované v Slovenskej republike podľa platných právnych predpisov
žiadatelia musia byť finančne bezúhonní
prednostne budú podporené organizácie, ktoré ešte neboli financované Programom malých grantov Svetovej banky v predchádzajúcich rokoch

Žiadateľmi nemôžu byť:
fyzické osoby
podnikateľské subjekty
komory (obchodné, advokátske a pod.)
odborové zväzy
podnikatelia
organizácie pridružené k politickým stranám
organizácie zamerané na náboženské aktivity
organizácie štátnej správy a samosprávy
organizácie nekategorizované ako organizácie občianskej spoločnosti
organizácie, ktorým bol grant udelený už 3 krát v priebehu 5 rokov v Programe malých grantov Svetovej banky

Oragnizácia si môže podať len jeden projekt v rámci tohto grantového kola.

Typy aktivít:
aktivity smerujúce k združovaniu členov komunity (v záujmových zoskupeniach a spolkoch), organizovanie občianskych akcií, aktivity smerujúce k riešeniu existujúcich problémov a spoločných otázok cieľovej skupiny;
organizovanie, motivácia a asistencia členom komunity s cieľom zdôrazniť a posilniť ich postavenie, podporovať ich k aktívnejšiemu prístupu k verejnému životu a procesom komunitného rozvoja;
iniciatívy smerujúce k zapájaniu sa občanov do rozhodovacích a implementačných procesov s cieľom prispieť k reálnej participácii cieľovej skupiny na ovplyvňovaní tvorby politiky na lokálnej a regionálnej úrovni;
vytváranie partnerstiev a spolupráce s lokálnymi, regionálnymi a/alebo štátnymi inštitúciami s cieľom monitorovať implementáciu programov pre cieľovú skupinu;
aktivity môžu zahŕňať workshopy a semináre zamerané na využitie a zdokonaľovanie nástrojov občianskej angažovanosti, šírenie vedomostí a skúseností ako i vhodných komunikačných aktivít na ovplyvňovanie regionálneho rozvoja a lokálnej i regionálnej politiky;
vytváranie inovatívnych prístupov a sieťovanie MNO na posilnenie a budovanie kapacity cieľového sektora, služby verejnosti;
príprava rómskych aktivistov na členstvo v poradných orgánoch a pracovných, expertných komisiách v rôznych štátnych i neštátnych organizáciách;
aktivity zamerané na šírenie informácií o voľbách a o volebnom práve;
projekty smerujúce k zlepšeniu kvality služieb poskytovaných miestnymi a regionálnymi samosprávami ako i ústrednými orgánmi štátnej správy v rôznych oblastiach verejného života vo vzťahu k riešeniu problémov Rómskej komunity;
zvýšenie občianskej účasti na rozhodovacom procese a podpora spolupráce a vzniku partnerstiev medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami, štátnym sektorom, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektami;
osvetová a vzdelávacia činnosť zameraná na štruktúru a fungovanie štátnej a verejnej správy ako i právneho systému a inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv;
šírenie cieľov Dekády inklúzie Rómov smerom k rómskym komunitám;
zabezpečenie participácie Rómov v čo najväčšom rozsahu v procesoch Dekády na národnej, regionálnej i miestnej úrovni.

Kritériá výberu projektov:
efektívnosť – interaktivita občanov a verejného sektora, posilnenie zodpovednosti, mechanizmov inklúzie a ovplyvňovania politiky rozvoja;
realizovateľnosť – praktickosť, adekvátnosť časového a finančného plánu;
doterajšie aktivity a skúsenosti organizácie v danej problematike, ich relevantnosť k cieľom projektu, ich úspešnosť;
dôveryhodnosť – akceptácia organizácie a riešiteľov projektu smerom k cieľovej skupine;
dôležitosť – rešpektovanie potrieb komunity a cieľovej skupiny v širších regionálnych a globálnych podmienkach, časová relevancia k téme projektu;
nové riešenia a prístupy, vytváranie partnerstiev, príprava dlhodobých riešení;
spolupráca s inými organizáciami (štátna správa, samospráva, škola, MNO a pod.) a ich participácia na projekte, aktívna účasť komunity na realizácii projektu;
kontinuita a ďalší rozvoj doteraz realizovaných aktivít;
udržateľnosť projektov – šírenie a zabezpečenie pokračovania hlavných myšlienok a ideí projektu;
vyrovnanosť – komisia pre posudzovanie projektov môže zohľadňovať vyrovnanosť projektov z hľadiska rôznorodosti, cieľovej skupiny, geografického rozdelenia a pokrytia, potrieb regiónov a pod. \n\n Podpora nemôže byť použitá na:
hradenie investičných nákladov (renovácie, rekonštrukcie, výstavba);
individuálne výskumné pobyty, štipendiá, akademické tréningové programy (súčasť výuky), študijné programy;
financovanie individuálnych projektov vo vlastný prospech;
spätné financovanie projektov, ktoré sa už realizujú, alebo sa skončili;
kapitálové vklady, štartovné pri vzniku MNO (základné imanie);
materiálna podpora MNO vybavením nesúvisiacim s realizáciou aktivity projektu;
rekvalifikačné kurzy financovateľné z iných zdrojov;
jednorazové a krátkodobé aktivity bez jasnej stratégie pokračovania aktivít;
festivaly a pod.;
poskytovanie priamych služieb;
lekárske vybavenie (vybavenie do nemocníc, slúchadlá pre slabo počujúcich, barle a pod.);
počítačové vybavenie a inštalácia;
režijné náklady (nájom, údržba, všeobecné výdaje kancelárie);
aktivity zamerané na tréningy podnikateľských zručností, rekvalifikačné kurzy, zvyšovanie povedomia o HIV/AIDS ak nejde primárne o cieľ občianskej angažovanosti;
zabezpečenie základných potrieb (jedlo, tekutiny, teplo);
konštrukcie zariadení ako sú knižnice, sanitárne zariadenia a pod.;
vytváranie pracovných pozícií
kampane zamerané na choroby, potravinovú pomoc a pod.;
honoráre a platy zamestnancov na plný pracovný úväzok (ako napr. riaditeľ MNO);
projekty infraštruktúry (zavodňovanie a pod.)

Pred podaním žiadosti o grant, odporúčame projekt prekonzultovať s koordinátormi.

Posudzovanie projektov
O výbere organizácií, ako aj o udelení podpory pre jednotlivé projekty bude rozhodovať Správna rada NOS – OSF a zástupca Svetovej banky v spolupráci s Expertnou komisiou Programu malých grantov zameraného na podporu občianskej angažovanosti. Expertná komisia odporučí udelenie grantu projektom spĺňajúcim stanovené kritériá. Organizácia dostane vyrozumenie do piatich pracovných dní od finálneho rozhodnutia Správnej rady.
Neodporúča sa kontaktovať členov Expertnej komisie (EK), konzultácie projektov poskytnú koordinátori programu. Projekt, ktorého žiadateľ kontaktoval niektorého z členov EK v súvislosti s predkladaným projektom, bude automaticky vylúčený.

Programové manažérky:
Valentina Petrus, e-mail: valentina@osf.sk;
Barbora Kahátová, e-mail: barbora@osf.sk;

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Baštová 5, 811 03 Bratislava
Tel. 02-54414730, 54416913

Kompletné projekty musia byť doručené do Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave najneskôr do 16:00 hod. dňa uzávierky.

Formulár
Priebežná správa - formulár
Zúčtovací formulár


Dátum uzávierky
21. 4. 2006

Programový manažér
Valentina Petrus, Barbora Kahátová
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje