Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) ---- veda a výskum ( 27-04-2011 )

V Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR bola zverejnená Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatku č. 1.

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc"), formou nenávratného finančného príspevku na financovanie projektov zameraných na posilnenie vedeckej a technologickej základne podnikateľskej sféry, zlepšenie infraštruktúry výskumu a vývoja, podporu prenosu poznatkov z teórie do praxe a tým podporovanie rozvoja jej konkurencieschopnosti na národnej i medzinárodnej úrovni.

Cieľom realizácie projektov je zvýšenie hospodárskej efektívnosti na mikroúrovni ako aj makroúrovni, a tým prispieť k trvalo udržateľnému rastu a zamestnanosti ekonomiky SR a EÚ prostredníctvom základného výskumu, priemyselného/aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe alebo službách. Cieľom je ďalej rozvíjať pevnejšie väzby medzi užívateľmi a realizátormi základného výskumu, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, a to aj s využitím výskumno-vývojovej základne s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie.

Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy je spolufinancovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu a zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj.

Vykonávateľom schémy je Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kompletné znenie schémy nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje