Výzvy OP ŽP v rámci prioritnej osi 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny. ---- životné prostredie ( 23-09-2008 )

VÝZVA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu životné prostredie pre prioritnú os 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.

ČO JE CIEĽOM VÝZVY?

Operačný cieľ 5.2: Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov.

Operačný cieľ 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

Operačný cieľ 5. 2:

• výstavba a rekonštrukcia budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií, vrátane výkupu pozemkov a ďalších aktivít

• výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov a náučných lokalít, objektov a zariadení na povrchu i v podzemí na ochranu jaskýň a na sprístupňovanie jaskýň ako náučných lokalít

• vybavenie budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií vrátane zariadení na informačné a propagačné činnosti a ďalších aktivít

• monitoring významných charakteristických čŕt krajiny

• vypracovanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny a realizácia opatrení pre udržanie typického rázu

Operačný cieľ 5.3

• vytvorenie kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny, príprava a realizácia tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny

• vytvorenie systému pre zosúladenie záujmov ochrany prírody so záujmami vlastníkov, správcov a užívateľov územia, vrátane prípravy dokumentov, zakladanie regionálnych rád pre trvalo udržateľný rozvoj, informačné a vzdelávacie podujatia pre vlastníkov pozemkov v chránených územiach

• príprava a realizácia informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť

• príprava a vydanie materiálov na informovanie, propagáciu, riešenie aktuálnych problémov

• sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, Európskej komisii a iným medzinárodným a národným inštitúciám

• zavedenie programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu do života vidieckeho obyvateľstva

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

− Štátna ochrana prírody SR
− Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
− Zoologická záhrada Bojnice
− Slovenská agentúra životného prostredia

AKÁ JE VÝŠKA POMOCI?

Indikatívna výška pomoci na túto výzvu predstavuje 21 536 306 EUR.

Finančná pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania v nasledovných pomeroch: (v prípade organizácií štátnej správy):

- 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu fondu ERDF
- 15% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR

DOKEDY JE MOŽNÉ PODÁVAŤ SVOJE PROJEKTY?

Termín odovzdávania žiadostí je stanovený do 2. decembra 2008.

KDE NÁJDETE BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Podrobné informácie vrátame potrebných dokumentov sú k dispozícii na webovej stránke www.opzp.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje