Výzva OP KaHR: 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu ---- cestovný ruch, rozvoj vidieka ( 23-09-2008 )

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dňa 16. septembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

ČO JE CIEĽOM VÝZVY?

• vytváranie podmienok na rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím
• zvyšovanie kvality poskytovaných služieb
• obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu, ako aj skvalitnenie prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

1. Výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre cestovný ruch a historických objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky

2. Výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu, ktoré sú určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu s cieľom skvalitniť a zatraktívniť poskytované služby

3. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu

4. Výstavba nových alebo modernizácia existujúcich prvkov priestorovej orientácie dokumentujúca strediská a zariadenia cestovného ruchu a kultúry

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2007 a spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa. \n\n DO KTORÝCH OBLASTÍ MÁ PODPORA SMEROVAŤ?

V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov patriacich pod Cieľ Konvergencia - Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). \n\n AKÁ JE VÝŠKA A INTENZITA POMOCI ?

. Indikatívna výška finančných prostriedkov na túto výzvu je 1 000 000 000 Sk. \n\n  Minimálna výška pomoci pre projekty je 60 000 EUR
 Maximálna výška pomoci na projekt je 6 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt sú 25 mil. EUR.

Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené.

Intenzita pomoci poskytnutá v regiónoch patriacich pod Cieľ Konvergencia - Stredné Slovensko a Východné Slovensko nesmie presiahnuť 50% celkových oprávnených výdavkov na projekt a pre Západné Slovensko nesmie maximálna intenzita pomoci presiahnuť 40% celkových oprávnených výdavkov na projekt, za predpokladu dodržania maximálnej výšky pomoci. \n\n DOKEDY JE MOŽNÉ PODÁVAŤ SVOJE PROJEKTY?

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je stanovená na 16. januára 2009 do 16.00 hod.

KDE NÁJDETE BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Podrobnejšie informácie vrátane formulárov a úplného znenia výzvy nájdete na webovej stránke www.economy.gov.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje