Štipendijný program Konta Orange pre znevýhodnených študentov ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 11-09-2007 )

Aj tento rok dáva Konto Orange šancu hendikepovaným študentom stredných a vysokých škôl a vyhlasuje druhý ročník štipendijného programu Štipendium pre znevýhodnených.

Primárnym cieľom grantu je pomôcť ťažko zdravotne postihnutým študentom študovať na stredných a vysokých školách podľa svojho výberu a integrovať sa tak medzi zdravých rovesníkov. Grant podporí znevýhodnených študentov celkovou sumou 1 milión slovenských korún.

Minulý rok v rámci štipendijného programu Konta Orange pre znevýhodnených študentov, bolo podporených 50 z nich.

AKÁ JE PRIORITA GRANTOVÉHO PROGRAMU?

Prioritou grantového programu Štipendium pre znevýhodnených je pomôcť zlepšovať prístup k vzdelaniu študentov s ťažkým zdravotným postihnutím a napomáhať tak ich integrácii medzi zdravých rovesníkov.

Dôležitým cieľom je poskytnúť študentom priestor pre rozvíjanie svojich vedomostí a zručností tak, aby mohli meniť kvalitu svojho života a vďaka vzdelaniu si nájsť uplatnenie v budúcnosti.

Štipendium je chápané ako sociálna podpora, ktorá pomáha študentom hradiť časť nákladov spojených so štúdiom (úhrada školských pomôcok, ubytovanie, strava, nákup literatúry a učebných pomôcok, vreckové a pod.).

AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY?

Maximálna podpora pre jedného študenta je 20.000 Sk. Táto podpora bude vyplatená v troch splátkach počas školského roka 2007/2008.

V rámci programu bude celkovo rozdelených 1 milión korún.

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O ŠTIPENDIUM?

O štipendium môžu požiadať:

1. študenti s priemerom do 1,8 vrátane, ktorí budú počas poberania štipendia navštevovať 2.-5. ročník strednej školy alebo
2. študujú v prvom alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia v akreditovanom študijnom programe na vysokých školách a univerzitách na Slovensku (s výnimkou špeciálnych škôl).

Ďalšie podmienky na študentov:

1. Žiadatelia musia byť držiteľmi preukazu ZŤP a musia sa nachádzať v zhoršenej sociálnej situácii.
2. Majú trvalý pobyt na Slovensku

Program nie je určený pre študentov študujúcich na špeciálnych stredných školách, pre študentov 1. ročníka stredných škôl, pre študentov postgraduálneho štúdia a pre slovenských študentov študujúcich v zahraničí.

AKÝM SPÔSOBOM SA O DOTÁCIU ŽIADA?

Študenti predložia žiadosť o štipendium formou motivačného listu, v ktorom by mali presvedčiť o tom, že napriek svojmu hendikepu majú odhodlanie niečo vo svojom živote dosiahnuť, mali by popísať svoje záľuby, schopnosti, čomu sa chcú venovať, svoje plány do budúcnosti a pod. V žiadosti by mali popísať aj to, na aký účel chcú finančné prostriedky zo štipendia použiť.

K žiadosti o štipendium bude okrem motivačného listu potrebné priložiť:

• prehľadný životopis,
• kópiu lekárskej správy o zdravotnom stave žiadateľa,
• kópiu preukazu ZTP (Ten musí mať platnosť minimálne počas školského roka, na ktorý je štipendium poskytnuté - pre prípad, že niekto nemá neobmedzené trvanie.),
• referenciu od zástupcu školy, ktorú žiadateľ navštevuje alebo kde ukončil predchádzajúce štúdium (z predchádzajúceho štúdia predložia referenciu len študenti 1. ročníka VŠ),
• referenciu o osobnostných kvalitách študenta od človeka, ktorý študenta dobre pozná, ale nie je jeho rodinný príslušník (napr. učiteľ, priateľ, kňaz a pod.),
• doklad o študijných výsledkoch v predchádzajúcom školskom roku,
• potvrdenie o sociálnych a majetkových pomeroch rodiny žiadateľa v minulom roku,
• čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ nepoberá iné štipendium

Predkladateľom žiadosti o štipendium by mal byť priamo stredoškolský alebo vysokoškolský študent (v prípade ťažšieho postihu môže v mene študenta žiadosť predložiť zákonný zástupca resp. iná osoba).

DOKEDY JE POTREBNÉ ŽIADOSŤ PREDLOŽIŤ?

Formulár a žiadosť s prílohami v piatich exemplároch musia byť poštou, alebo osobne doručené na adresu:

Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

do 18. októbra 2007 do 15,00 hod.

!!! Pri doručení poštou nestačí pečiatka pošty s dátumom uzávierky, žiadosť musí byť v tento deň doručená do kancelárie Centra pre filantropiu.

KDE SA DAJÚ ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE O GRANTE?

Bližšie informácie a pomoc vám radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu:

1. na číslach: 0918 39 39 72, 02/5464 4682 (v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 18,00 hod.)
2. na e-mailovej adrese: stipendium@kontoorange.sk
3. osobne na Kozej ulici 11 v Bratislave.

Formulár žiadosti nájdete <a href="doc/11_09_07_Formular_stipendium pre znevyhodnenych.doc">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje