EF 2024 L10: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 03-10-2023 )

Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke výzvu na poskytnutie dotácie v rámci oblasti L - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia na rok 2024

Termín na podanie žiadostí: 11. 12. 2023

Oprávnené aktivity:

1. Činnosť L1:
• Max. výška žiadanej dotácie 500 000 EUR
• Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
• Zateplenie/výmena strechy
• Výmena otvorových výplní
• Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

V rámci činnosti L1 sú povolené vedľajšie aktivity:
• Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu chráneného živočícha
• Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody
• Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
• Výmena svietidiel
• Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
• Prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy
• Výsadba stromov v okolí budovy
• Dažďová záhrada
• Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

2. Činnosť L2:
• Max. výška žiadanej dotácie 200 000 EUR
• Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody
• Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie a pridružených rozvodov
• Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadového tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu

3. Činnosť L3:
• Max. výška žiadanej dotácie 130 000 EUR
• Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 99,99 kW s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy


Neoprávnené typy budov v rámci tejto výzvy sú:
• Vyhlásené za národné kultúrne pamiatky
• V pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania
• Uvedené do užívania pred 1. januárom 1947

Minimálna výška spolufinancovania zo strany obce je nasledovná:

1. Obce do 2000 obyv., minimálna výška povinného spolufinancovania oprávnených nákladov je 1% zo strany žiadateľa.
2. Obce od 2000 do 5000 obyv., minimálna výška povinného spolufinancovania oprávnených nákladov je 3% zo strany žiadateľa.
3. Obce nad 5000 obyv., minimálna výška povinného spolufinancovania oprávnených nákladov je 5% zo strany žiadateľa.

Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť v oblasti L

Pre realizáciu hlavných aktivít projektu sa vyžaduje predloženie právoplatného stavebného povolenia k Žiadosti


Priorizácia pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie:
Environmentálny fond bude pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie prioritne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie v nasledovnom poradí:

1. skupina: základná škola, stredná škola, materská škola, základná umelecká škola, obecný úrad
2. skupina: kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum alebo múzeum
3. skupina: žiadosti, v ktorých predmetom projektu budú budovy nenachádzajúce sa v 1. ani v 2. skupine

Činnosť L2 a L3 nemajú nastavené podmienky priorizácie pri posudzovaní žiadosti !

Oprávnení žiadatelia:
- Obec/mesto podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, mestská časť mesta Košice podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, (ďalej len “obec”),
- Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou podľa bodu 1.
- Samosprávny kraj - podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
- Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom podľa bodu 3

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 16 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na číslo 0915- 833057.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje