OPKŽP 4.1.1- Fotovoltické elektrárne pre obce / výzva VYHLÁSENÁ ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 08-02-2023 )

Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Zameranie: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Podporené budú iba zariadenia:
• s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,
• bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.

Výška dotácie : 95%

Minimálna výška NFP na projekt žiadateľa sa neustanovuje.
Maximálna výška NFP - 750 000 EUR.
Max. výška COV - 1 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:
• Organizácie štátnej
• Ostatné subjekty verejnej správy
• Subjekty územnej samosprávy ( obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie)

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 - 28. 02. 2023
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 - 31. 03. 2023
Termín uzavretia ďalších hodnot.kôl - posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
divízia Agroinfocentrum
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje