PRV 8.3 - Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 28-10-2022 )

opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.10.2022
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 31.1.2023
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 28.4.2023

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:
Minimálna výška OV: 10 000,00 EUR
Maximálna výška OV: 600 000,00 EUR

Výška podpory: 100 %

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy v jednom hodnotiacom kole predložiť:
– maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy do 10 000 ha
– maximálne 2 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy na viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha
– maximálne 6 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy na viac ako 50 000 ha

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
a) súkromných vlastníkov a ich združení
b) obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa)
c) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním
d) štátu

Pri stavebných investíciách na drobných vodných tokoch sú príjemcami pomoci iba správcovia drobných vodných tokov resp. právnické osoby, majúce k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa uvedení v písm. a) až d) vyššie.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:
Činnosti na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
– zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi
– budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.
– budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených prehrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 15 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia \n\n V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel.čísle 0915-883057 \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje