Plán obnovy: Dobudovanie kapacít ZŠ ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 10-06-2022 )

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti očakávanú výzvu cez PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI:

Oblasť:
Kvalitné vzdelávanie

Komponent:
Vzdelávanie pre 21. Storočie

Názov reformy:
Dobudovanie školskej infraštruktúry
Zmena obsahu vzdelávania so sebou nesie aj potrebu prispôsobiť školskú infraštruktúru. Cieľom komponentu v tomto smere je zlepšiť proces vydávania a distribúcie učebných materiálov. Kvalitné didaktické prostriedky budú poskytnuté všetkým školám tak, aby boli pokryté ich potreby. Ďalším cieľom bude dobudovanie knižníc ako vzdelávacích centier v školách s vyšším podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kapacity sa zvýšia v školách, v ktorých sa učí v dvojzmennej prevádzke, a v ktorých sa očakávajú nedostatočné kapacity vzhľadom na demografický vývoj. \n\n Cieľ:
Poskytnúť žiakom vzdelanie, ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti.
Investícia má za úlohu rozšíriť kapacity základných škôl v okresoch, ktoré nemajú zabezpečený optimálny prístup ku vzdelaniu (dvojzmenné prevádzky škôl). Dôraz sa bude klásť na školy s vysokým počtom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zároveň pre oblasti s vysokým počtom SZP detí budú na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti dobudované školské knižnice. Zabezpečenie novej infraštruktúry bude prebiehať niekoľkými formami – rozširovaním existujúcich kapacít, rekonštrukciou aj budovaním nových priestorov.

Oprávnení žiadatelia:
Zriaďovatelia v zmysle § 19 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: jún 2022

Predpokladaný dátum ukončenia výzvy: do vyčerpania investície

Vykonávatelia / rezorty:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Viac informácií:
https://www.minedu.sk/harmonogram-vyziev-a-priamych-vyzvani/ \n\n V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057 a zabezpečte si tak včas služby profesionálov. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje