OPLZ: Výzva na cesty, chodníky, mosty opäť aktuálna ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 07-12-2021 )

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2 zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nová výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov, vrátanie spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít žijúcich v rómskych osídleniach. Oprávnenými žiadateľmi sú obce z Atlasu rómskych komunít 2013 alebo 2019 a oprávneným miestom realizácie projektuje celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja.

Nová výzva prešla mnohými úpravami reagujúc na potreby miest a obcí a ponúka väčšie možnosti budovania základnej technickej infraštruktúry k službám. Vo výzve sa cieľové služby rozšírili o potraviny, kostol, detské a športové ihriská, zberný dvor, cintorín, všetky úrady a inštitúcie verejnej a štátnej správy.
Zmeny sa dotkli aj navýšenia limitov celkových oprávnených výdavkov (COV) podľa počtu MRK, ktorých sa projekt dotkne. Za osídlenie v zmysle tejto výzvy bude považované osídlenie, ktoré tvoria aspoň 3 obydlia a v ktorom žije viac ako 80% Rómov. Z novej si obce budú môcť budovať osvetlenia aj mimo úsekov, ktoré sú predmetom projektu, pričom ale musí ísť o úsek vedúci k zadefinovaným oprávneným službám.

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. januára 2022
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 28. februára 2022

Výzvu nájdete na:
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&spr ava=nova-vyzva-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oplz-po6-sc611-2021-2

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje