OP KŽP: Aktuálna výzva - kompostovanie BRKO ---- životné prostredie ( 04-11-2019 )

Dobrý deň, \n\n dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálne vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia: \n\n 56. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov \n\n AKÉ SÚ TERMÍNY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP?
Termín uzávierky 1 hodnotiaceho kola: 31. 12. 2019
Termín uzávierky 2 hodnotiaceho kola: 29. 02. 2020 \n\n AKÁ JE VÝŠKA DOTÁCIE?
Výška dotácie je 95%. Minimálna ani maximálna výška príspevku na projektu sa nestanovuje. Finančná alokácia výzvy je 8 000 000 EUR. \n\n KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?
- obec,
- príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
- právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je v 100% vlastníctve obce, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby  a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce,
- združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. Subjekty v 100% vlastníctve obce

ČO PATRÍ MEDZI OPRÁVNENÉ AKTIVITY?
Príspevok sa poskytuje na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), a to na:

- výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO - kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnym rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností;

- iné hnuteľné veci na zhodnocovanie BRKO (napr. Drviče a štiepkovače) potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.

Príspevok na obstaranie iných hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO je možné poskytnúť len za podmienky, že predmetom projektu bude aj výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnym rozkladom.

ČO NEPATRÍ MEDZI OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

V rámci výzvy nie sú oprávnené projekty zamerané na:
- výstavbu malých kompostární,
výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie BRKO anaeróbnym rozkladom - napr. zariadení na produkciu bioplynu (bioplynových staníc),
- výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne

V prípade, že máte záujem prekonzultovať Váš projektový zámer, neváhajte nás kontaktovať.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Soňa Vnučková

konzultantka

OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-911-493-803
email: vnuckova@opendoor.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje