Open Door s.r.o. - Aktuálna dotačná možnosť pre obce s prítomnosťou MRK - cesty/chodníky/verejné osvetlenie ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 03-07-2019 )

Dovoľujeme si Vám dať od pozornosti aktuálnu dotačnú možnosť pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít uvedených v Atlase rómskych komunít 2013:

Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Dátum vyhlásenia: 26. 06. 2019
Uzavretie 1. Hodnotiaceho kola: 09. 09. 2019
Uzavretie 2. Hodnotiaceho kola: 11. 11. 2019

Výška dotácie: 95%

Oprávnenosť žiadateľa:
- obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Atlase RK 2013

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá,
- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších cyklistov,
- výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácií (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov / objektu,
- výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
- nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.)

Upozornenie:
Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty) je oprávnená iba v prípade, ak je predmetom projektu aj výstavba nových pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty).
Predmet projektu musí bezprostredne spadať do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku, tzn. Do samosprávnej pôsobnosti podľa platných právnych predpisov.
Oprava a údržba pozemných komunikácií nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu.

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa
Maximálna výška príspevku: 1 425 000,00 EUR

Viac informácií nájdete tu: http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_dobudovanie_infrastruktury/Vyzva.pdf alebo na našom telefónnom čísle.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje