MDVRR SR: Ministerstvo ocení netradičné a úsporné bytové stavby ---- sociálne projekty ( 15-01-2014 )

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) opäť ocení najúspešnejšie projekty cenovo dostupnej výstavby, ktorá je zameraná aj na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Súťaž s názvom Progresívne, cenovo dostupné bývanie sa uskutoční už po 16. raz. \n\n CIEĽ:

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby. \n\n PREDMET SÚŤAŽE:

Predmetom 16. ročníka súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2013 (ďalej len „stavba“). Súťaž je vypísaná v nasledovných kategóriách:

a) bytové domy s úsporným riešením bytov (do tejto kategórie patria byty v novopostavených bytových domoch vo vlastníckom i nájomnom režime užívania),
b) rodinné domy (do tejto kategórie patria úsporne riešené rodinné domy, vrátane bytov získaných zmenou stavby (nadstavbou, prístavbou a výstavbou do podkrovných
priestorov rodinných domov)),
c) formy bývania odlišného štandardu (do tejto kategórie patria byty nižšieho štandardu, ubytovne a iné formy bývania pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi),
d) obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty (do tejto kategórie patria rôzne formy a rozsah obnovy bytových domov, v rámci ktorej sa získajú štandardné byty zmenou stavby (rekonštrukciou, nadstavbou,prístavbou a výstavbou do podkrovných priestorov bytových domov) a prestavba nebytových priestorov na byty). \n\n DO SÚŤAŽE BUDÚ ZARADENÉ STAVBY:

a) na ktoré bude v termíne do 31. januára 2014 doručená vypisovateľovi riadne vyplnená prihláška do súťaže a súvisiaca dokumentácia v zmysle bodu 7 a bodu 8 týchto
súťažných podmienok. Ak prihláška neobsahuje všetky predpísané náležitosti a nie je doručená vypisovateľovi súťaže do stanoveného termínu (rozhodujúcim je dátum
odoslania) je neplatná a stavba nebude zaradená do súťaže.
b) na ktoré vypisovateľ súťaže poskytol finančné prostriedky formou dotácie podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
ak zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov podpísaná žiadateľom o dotáciu obsahuje ustanovenia, v zmysle ktorých žiadateľ súhlasil s tým, že stavba
bude po skolaudovaní zaradená do hodnotenia stavieb z pohľadu ekonomickej efektívnosti, energetickej hospodárnosti, cenovej dostupnosti, dispozičného riešenia
a stavebnej realizácie. V týchto prípadoch bude investor vyzvaný ku spolupráci súvisiacej s fyzickou obhliadkou stavby v mieste jej realizácie iba vtedy, ak stavba
bude zaradená odbornou porotou do druhého kola hodnotenia. \n\n Stavbu môže do predmetnej súťaže prihlásiť fyzická alebo právnická osoba (stavebník,
projektant alebo zhotoviteľ) prostredníctvom vyplnenej a podpísanej prihlášky odoslanej vypisovateľovi súťaže. \n\n TERMÍNY SÚŤAŽE:

Termín pre odovzdanie prihlášok a dokumentácie: do 31. januára 2013
Hodnotenie prihlásených stavieb: do 15. mája 2014
Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien: do 30. júna 2014

Prihláška, súťažné podmienky a ďalšie informácie o aktuálnom ročníku súťaže môžete nájsť na http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=135681.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje