PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 03-07-2012 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2012 na podporné opatrenie podľa § 10 ods. 2, písm. b, c, d nariadenia vlády - Dotácia na platby poistného.

KEDY JE MOŽNÉ ŽIADOSTI PREDKLADAŤ?

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať v termíne od 27. 6. 2012 do 27. 7. 2012.

Žiadosť sa predkladá osobne alebo poštou na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry na predpísanom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Povinnými prílohami v zmysle § 21, ods.3, písm. a) nariadenia vlády sú:

- potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky

- potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z.

- potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace

- potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace

- potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakty (Ing. Katarína Hradská, tel. č. 0918 612 208, e-mail katarina.hradska@apa.sk a Ing. Sylvia Čarná, tel. č. 0918 612 458, e-mail sylvia.carna@apa.sk).

Všetky formuláre a usmernenie je zverejnené na webovej stránke www.apa.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje