OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO – 2. kolo ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 25-05-2012 )

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO, ktorá bola zameraná na podporu prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania.

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia = 24
Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom výberu žiadostí o NFP = 14
Počet žiadostí o NFP odporúčaných na schválenie = 14
Počet žiadostí o NFP neodporúčaných na schválenie = 0
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje