APVV: Nová výzva Slovensko – Portugalsko 2012 ---- veda a výskum ( 04-05-2012 )

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. februára 2003 v Lisabone, Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

CIELE VÝZVY

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- spoločná aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

TRVANIE VÝZVY

Dátum vyhlásenia výzvy je 20. apríla 2012, dátum uzavretia výzvy je 20. júna 2012. \n\n PODANIE ŽIADOSTI

Žiadosti sa predkladajú v slovenskom aj anglickom jazyku elektronicky výhradne prostredníctvom informačného systému agentúry, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk.

Informačný systém na elektronické podávanie žiadosti sa uzatvorí dňa 20.06.2012 o 12:00 hodine. Zároveň jeden podpísaný originál žiadosti v listinnom vyhotovení v slovenskom aj anglickom jazyku (identicky s elektronickou verziou odoslanej žiadosti) musí doručiť žiadateľ do stanoveného termínu (20.06.2012) do 16:00 hod. do agentúry alebo odoslať poštou s dátumom odoslania najneskôr 20.06.2012 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32).

DOBA RIEŠENIA PROJEKTOV

Začiatok riešenia projektu je najskôr 01.01.2013. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31.12.2014.

OBJEM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA VÝZVU

Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je
66 000 €.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Kompletné znenie výzvy, so všetkými povinnými prílohami je zverejnené priamo na stránke Agentúry na podporu výskumu a vývoja, www.apvv.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje