Program Slovensko: Výstavba a rekonštrukcia zberných dvorov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 01-02-2024 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti vyhlásenú výzvu cez Program Slovensko so zameraním na budovanie a rekonštrukciu zberných dvorov vrátane nákupu hnuteľných vecí. \n\n Názov opatrenia 2.6.2 Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov \n\n OPRÁVNENÉ HLAVNÉ AKTIVITY:

1. Výstavba nových zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO. Na zbernom dvore je možné dočasne uložiť aj ďalšie oddelene zbierané zložky KO , na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov . (papier, sklo)

Oprávnený je aj nákup :
a) zberných nádob
b) veľkokapacitných kontajnerov pre oprávnené druhy KO,
c) zberových vozidiel a iných strojov pre zvoz a nakladanie s oprávnenými druhmi KO (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje)

Súčasťou realizácie musí byť aj vybudovaný/vyčlenený priestor pre opätovné použitie a priestor pre KO vhodný na prípravu na opätovné použitie v súlade POH.

Výstavbu je možné realizovať výlučne v tých obciach/záujmových územiach ktoré nemajú vybudovaný zberný dvor (ani vo výstavbe), nevyužívajú existujúci zberný dvor v inej obci, zberný dvor nie je zriadený obcou/združením obcí, \n\n 2. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.

Oprávnené výdavky :
Stavebné práce na rekonštrukciu existujúceho zberného dvora súvisiace s uložením oprávnených druhov KO, ako aj výdavky na nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.:

a) zberných nádob podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch,
b) veľkokapacitných kontajnerov pre oprávnené druhy KO,
c) zberových vozidiel a iných strojov pre zvoz a nakladanie s oprávnenými druhmi KO (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje),

Súčasťou realizácie musí byť aj vybudovaný/vyčlenený priestor pre opätovné použitie a priestor pre KO vhodný na prípravu na opätovné použitie v súlade POH- ak ním existujúci ZD nedisponuje \n\n 3. Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO za podmienky, ak je zberný dvor vybudovaný, resp. disponibilný v rámci aktuálne zavedeného systému triedeného zberu KO.

Oprávnené sú projekty zamerané na nákup predovšetkým:
a) zberných nádob podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch,
b) veľkokapacitných kontajnerov pre oprávnené druhy KO,
c) ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu oprávnených druhov KO, t. j. zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s oprávnenými druhmi KO (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje),

V prípade nákupu hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností nie je podmienkou mať vybudovaný, resp. disponibilný zberný dvor.

Vyššie uvedené hlavné aktivity projektu nie je možné v rámci jednej ŽoNFP kombinovať. Žiadateľ je oprávnený predložiť ŽoNFP iba na jednu spomedzi uvedených troch aktivít.

Dátum uzavretia výzvy : 31.05.2024

Výška spolufinancovania: 8% z COV

Spôsob financovania: predfinancovanie, zálohové platby, refundácia alebo ich kombinácia \n\n Oprávnení žiadatelia:
- obec
- združenie obcí
- príspevková organizácia obce,
- rozpočtová organizácia obce,
- právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí,
- združenie právnických osôb ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí. \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 20 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia
\n\n V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057. \n\n
S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotác
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje