PROGRAM SLOVENSKO: Dotácia na fotovoltiku pre podniky / MIRRI ---- priemyseľ a výroba ( 06-10-2023 )

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027 vyhlásilo 4.10.2023 výzvu:  \n\n Názov výzvy: Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie \n\n Opatrenie:8.2.1 Podpora čistej energie a obehového hospodárstva (región horná Nitra) / Podpora čistej energie (Košický a Banskobystrický kraj) \n\n Prostredníctvom výzvy môžu byť podporené veľkokapacitné inštalácie zariadení na výrobu elektriny zo solárnej energie od 1 MWe po 50 MWe s priamym napojením do distribučnej/prenosovej sústavy a zariadenia na uskladňovanie elektrickej energie. Uvedený rozsah zariadenia na výrobu elektriny sa preukazuje inštalovaným výkonom zariadenia ako dodatočná výrobná kapacita v oblasti elektrickej energie. \n\n Výzva je financovaná z FST, ktorý má za cieľ podporiť projekty, ktoré pomôžu vybraným územiam riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky spojené s prechodom na klimatickú neutralitu. Oprávnenosť pre čerpanie z tohto fondu, a teda aj oprávnenosť pre zapojenie sa do tejto výzvy sa vzťahuje len na vybrané okresy Trenčianskeho a Košického kraja, konkrétne:

· Trenčiansky kraj (okresy Prievidza a Partizánske)

· Košický kraj (okresy Košice I - IV, Košice-okolie a okres Michalovce) \n\n Podporované aktivity:

1. Výstavba / inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie z OZE

 2. Investície do uskladňovania elektrickej energie (možné realizovať výlučne s aktivitou 1)

 

Výška dotáciedo 65% \n\n Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:  30.11.2023

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 31.01.2024

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola: Posledný pracovný deň každého 2. nasledujúceho mesiaca

 

Ukončenie realizácie aktivít do 30.06.2026

 

V tejto výzve sú oprávnenými žiadateľmi:

- fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 24 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Oprávnené sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky.

 
Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú nové zariadenia na výrobu elektrickej energie z OZE, ktoré využívajú slnečnú energiu na priamu výrobu elektrickej energie

 - predmetom projektu môže byť výlučne jedno zariadenie na výrobu elektrickej energie z OZE, pričom zariadením na výrobu elektrickej energie z OZE sa rozumie zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom bode pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektrickej energie zo slnečnej energie

 - celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektrickej energie z OZE, ktoré je predmetom projektu, musí byť minimálne 1 MW a maximálne 50 MW

- výsledkom realizácie projektu musí byť dodatočný inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektrickej energie z OZE, pripojený do distribučnej alebo do prenosovej sústavy na území SR. Žiadateľ kvantifikuje výsledok realizácie projektu prostredníctvom merateľného ukazovateľa - Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

 - zariadenia na uskladňovanie energie prostredníctvom batériových úložísk alebo iných zariadení na uskladnenie energie musia byť pripojené pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE

 - vecná realizácia projektu nesmie začať pred podaním žiadosti o NFP

 - vecná realizácia projektu musí skončiť najneskôr do 30. júna 2026. Pre účely tejto výzvy sa za ukončenie vecnej realizácie projektu považuje nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bolo povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu elektrickej energie z OZE alebo vydanie protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške pripojenia zariadenia na výrobu elektrickej energie z OZE do sústavy, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

 

Silvia Majová

regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.

P. Pázmaňa 2125/27

927 01 Šaľa

 

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

 

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov

www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov

www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje