Plán obnovy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 08-09-2023 )

Dobrý deň,

Ministerstvo dopravy spustilo druhú výzvu na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. Cieľom tejto výzvy je podpora zvýšenia podielu cyklistickej dopravy a zároveň jej zaradenie do bežného fungovania ľudí. Cyklotrasy by mali spájať obce s mestami a slúžiť na dochádzanie do práce alebo do školy \n\n Výzva č. 2 :  Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

OPRÁVNENÉ ÚZEMIE:

Projekt sa musí týkať územia mesta nad 20 tisíc obyvateľov s možným presahom do okolitých obcí do vzdialenosti cca. 5 km, resp. po najbližšiu obec. Projekt sa nachádza na území miest a obcí uvedených v Zozname miest a obcí v rámci oprávneného územia POO.  

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

Hlavné oprávnené aktivity a výdavky :

§Stavebné, montážne a inštalačné práce priamo spojené s vytváraním cyklistickej infraštruktúry:  

[1]      Konštrukčné vrstvy vozoviek cyklotrasy – výstavba, resp. rekonštrukcia:

-    vyhradených cyklistických pruhov (len alikvótne k celkovej šírke cestnej komunikácie)

-    samostatných cyklistických cestičiek

-    spoločných chodníkov pre cyklistov a peších

-    združených cyklochodníkov a paralelných chodníkov pre peších

[2]      Odstavné zariadenia pre bicykle – samostatné cyklostojany a cykloprístrešky – pri školách, staniciach, významných zastávkach a nekomerčných objektoch v správe štátu alebo samosprávy

[3]      Príprava staveniska – odstránenie drevín, demolácie a iné búracie práce, dovoz, odvoz, presun a skládkovanie zemín a odpadov (len z uznaných oprávnených položiek v priestore cyklotrasy)

[4]      Trvalé konštrukcie zemného telesa – výkopy a násypy, spevňovanie podložia, terénne a sadové úpravy a výsadba v bezprostrednom okolí cyklotrasy

[5]      Bezpečnostné, segregačné a ochranné prvky, vodorovné a zvislé dopravné značenie (vrátane farebného odlíšenia cyklotrasy), debarierizačné úpravy priechodov, rampy, žliabky a pod.,

[6]      Inžinierske konštrukcie – mosty a lávky, oporné a zárubné múry, spevňovanie svahov a iné geotechnické konštrukcie, a pod.

[7]      Vyvolané investície (napr. prekládky inžinierskych sietí, náhradná výstavba a pod.) v nevyhnutnom rozsahu, náležite zdôvodnené, napr. na základe požiadaviek EIA alebo podmienok vydania územných rozhodnutí a stavebných povolení

[8]      Pridružené verejné investície – osvetlenie, kanalizácia, vodozádržné a hydrotechnické opatrenia a pod.

[9]      Mobiliár a doplnková cyklistická infraštruktúra, vrátane SMART prvkov (napr. sčítače bicyklov), lavičky, odpočívadlá a pod.)

§Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe

§Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby   \n\n ·         Prípravné oprávnené aktivity :

§Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, spracovanie projektovej dokumentácie realizácie stavby, spracovanie dokumentácie EIA (ak relevantné), vrátane súvisiacich správnych poplatkov

§Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a objektov dotknutých budúcou realizáciou stavby, v jednotkových cenách obvyklých v danej lokalite pre pôvodný druh pozemku (orná pôda, trávnatý porast, atď.) v prípade dodržania limitu celkových oprávnených výdavkov (t. j. vrátane všetkých ostatných uvedených nákladov) \n\n OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

-      VÚC, mestá, resp. mestské časti a obce v oprávnenom území,

-      združenia miest, mestských častí a obcí, z ktorých aspoň jedna leží v oprávnenom území, a

-      rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo mesto, mestská časť, prípadne obec v oprávnenom území,

-      Železnice Slovenskej republiky \n\n Limity a celková výška príspevku na 1 km

Maximálna celková výška príspevku sa odvíja od rozsahu budovanej infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, t.j. samostatnej cyklocesty, resp. združeného alebo spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov.

Základná výška príspevku na 1 m2 cyklotrasy sa odvíja od rozpočtovaných nákladov na novobudované, resp. rekonštruované konštrukčné vrstvy vozovky samostatnej cyklocesty, resp. vozovky združeného alebo spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov podľa bodu [1] časti 4.3.1. výzvy a ich rozsahu (šírka a dĺžka budovanej cykloinfraštruktúry). V prípade vytvorenia cyklotrasy bez zásahu do konštrukcií vozoviek (piktokoridory a upokojovanie dopravy) sa základná výška príspevku neuplatňuje.

Obvyklé náklady na 1 m2 plnej konštrukcie vozovky cyklistického chodníka sú okolo 50 Eur bez DPH / 1 m2. Pri štandardnej priemernej šírke 3 m tak základná výška príspevku na 1 km (1000 m) vychádza orientačne na 150 tisíc Eur bez DPH / 1 km.

Základná výška príspevku tiež pokrýva náklady na vytvorenie odstavných zariadení pre bicykle s čiastkovými limitmi podľa tabuľky nižšie. Pri posudzovaní sa zohľadňuje aj primeranosť počtu cyklostojanov vzhľadom na potenciál využívania a dosiahnutia strategického cieľa 10% podielu cyklistickej dopravy na dochádzke  a primeranosť úrovne ochrany v závislosti od dĺžky odstavenia a funkcie priľahlého objektu, pričom podporované sú zariadenia primárne pre  stanice a významné železničné zastávky, školy, nekomerčné inštitúcie zriadené štátom alebo samosprávou.

 

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI: 

      venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 16 rokov      naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu      každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards \n\n Silvia Majová

regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.

P. Pázmaňa 2125/27

927 01 Šaľa

 

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

 

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov

www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov

www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií

 
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje