PRV 8.3 - Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 30-08-2023 )

Dobrý deň,

PPA vyhlásila dňa 28.8.2023 výzvu so zameraním na ochranu lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou:

Opatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou

oblasti:
1. Obhospodarovatelia lesa do 1 000 ha
2. Obhospodarovatelia lesa nad 1 000 ha

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 14.9.2023
Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 30.11.2023

Výška oprávnených výdavkov na 1 ŽoNFP pre obhospodarovateľov lesa s výmerou do 1 000 ha:
• Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000 EUR
• Maximálna výška oprávnených výdavkov: 200 000 EUR

Výška oprávnených výdavkov na 1 ŽoNFP pre obhospodarovateľov lesa s výmerou nad 1 000 ha:
• Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000 EUR
• Maximálna výška oprávnených výdavkov: 800 000 EUR

Výška dotácie 100%

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY:
Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou, konkrétne:
1. spolupôsobenie pri prirodzenej obnove (okrem dreviny smrek) na zvýšenie odolnosti, rozmanitosti a biodiverzity obnovovaných porastov;
2. umelá obnova na obnovovaných plochách na zvýšenie odolnosti, rozmanitosti a biodiverzity obnovovaných porastov;
3. umelá obnova pod clonou materského porastu (podsadba) na zvýšenie odolnosti, rozmanitosti a biodiverzity obnovovaných porastov;
4. oplotenie lesných porastov do 5 rokov od roku obnovy lesa na holine (§ 44 písm. b) vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa);
5. oplotenie lesných porastov pri realizácii obnovy lesa (§ 44 písm. b) vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa);
6. ochrana jednotlivých stromov proti zveri (mechanická, chemická, biologická alebo kombinovaná - § 44 písm. a) vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa. Použité môžu byť len prípravky schválené – povolené v rámci právneho systému SR);
7. plecie ruby;
8. prečistky (čistky a prerezávky);
9. ochrana proti burine vyžínaním;
10. Asanácia poťažbových zvyškov - čistenie plôch po ťažbe, vrátane asanácie poťažbových zvyškov (napr. pálenie, chemicky. Použité môžu byť len prípravky schválené – povolené v rámci právneho systému SR).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA sú právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
• súkromných vlastníkov a ich združení;
• obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
• cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný,
• pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
• štátu.

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 16 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia \n\n V prípade záujmu o bezplatné konzultácie ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje