OPKŽP: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny ---- priemyseľ a výroba ( 22-12-2022 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 22.12.2022 výzvu so zameraním na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita 4.1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Oprávnená hlavná aktivita: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Pre účely tejto výzvy sa výstavbou zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny rozumie výstavba fotovoltického zariadenia / fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie. Výstavba zariadení KVET nie je v rámci výzvy oprávnená.

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu:
a) Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Pre účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje aj účelový energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z., ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.

b) Podporené budú iba zariadenia:
• s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,
• bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.

c) Výzvou nebudú podporené projekty vylúčené z podpory podľa SŠP OZE, kapitola G Rozsah pôsobnosti.

d) Podporené budú výlučne projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

e) NFP poskytnutý veľkému podniku v rámci tejto výzvy nesmie viesť k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ.

Výška dotácie:
• Malý podnik 80%
• Stredný podnik 70%
• Veľký podnik 60%

Termíny uzavretia hodnotiacich kôl:
1 hodnotiace kolo: 31. 01. 2023
2 hodnotiace kolo 28. 02. 2023 , ďalej posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883 057. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje