MF SR: Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 11-11-2013 )

Ministerstvo financií zverejnilo dokument o čerpaní štrukturálnych fondoch a Kohézneho fondu k 31.10.2013.

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na postupné ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.

Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.10.2013 prostriedky vo výške 5 485,22 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 47,15 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 5 773,08 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 49,63 % z celkového záväzku.

Úroveň čerpania nad 80,00 % z celkového záväzku 2007-2013 bola dosiahnutá pri Operačnom programe Zdravotníctvo (82,45 %), úroveň nad 50,00 % pri Regionálnom operačnom programe (67,49 %), Operačnom programe Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 (59,68 %), Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia (58,81 %), Operačnom programe INTERACT II (53,61 %), Operačnom programe Technická pomoc (51,29 %) a Operačnom programe Rybné hospodárstvo (50,65 %).

Viac informácií môžete nájsť na http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=630
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje