NSRR: Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 09-12-2013 )

Centrálny koordinačný orgán oslovuje žiadateľov/ prijímateľov s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov v procese implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013. Rovnako je dotazník určený pre zástupcov partnerov, ktorí môžu z hľadiska svojich skúseností v tejto oblasti prispieť k získaniu potrebných informácií.

Dotazník bol zostavený z iniciatívy Centrálneho koordinačného orgánu. Jeho výsledky budú slúžiť na účely prípravy Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a Systému riadenia a kontroly Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie zaberie iba niekoľko minút.

Dotazník môžete nájsť na https://docs.google.com/forms/d/1TfIZpHb23S_aLhL8w9DyOKWibxBxYw_IU5El4Hl_bw0/viewform
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje