Nadácia Pontis: Grantový program Ekoobec 2013 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 27-09-2013 )

Na stránke www.nadaciapontis.sk bola zverejnená informácia o vyhlásení druhého ročníka grantového programu Ekoobec, Nadačným fondom Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

Cieľom programu je podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach, v lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární. V grantovom programe bude rozdelená čiastka 70.000 eur.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV:
• max. výška grantu: 7.000 eur
• uzávierka: 15.10.2013
• oprávnení žiadatelia: samosprávy alebo neziskové organizácie z uzavretého okruhu vybraných obcí v okolí závodov Slovenských elektrární, zoznam je uvedený na stránke Nadácie Pontis

CIELE A ZAMERANIE PODPROGRAMU EKOOBEC 2013

Zámerom programu Ekoobec 2013 je podporiť koncepčné ekologické riešenia a inovatívne lokálne projekty v obciach v lokalitáchv okolí závodov Slovenských elektrární.

Výzva je určená pre obce, ktoré už realizujú alebo chcú realizovať v oblasti ekológie koncepčné riešenia a v rámci nich prichádzajú s vlastnými projektmi „šitými na mieru“ ich obce a ľudí, ktorí v nej žijú. Uprednostnené budú obce, ktoré už v minulosti zaznamenali pri realizácii ekologických opatrení a projektov výraznejšie úspechy, majú podporu svojich obyvateľov a vybudované kontakty s partnermi v tejto oblasti.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA O GRANT

Žiadosť o grant môže predložiť iba jeden samosprávou nominovaný subjekt z vybraného mesta alebo obce, prípadne samospráva samotná.

Oprávneným subjektom je:
• samospráva mesta alebo obce
• príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
• mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácie poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi).
V prípade, že bude žiadateľom v programe iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie dotknutej samosprávy (obecný alebo mestský úrad) k nominácii tohto žiadateľa za príslušnú obec a tiež jej vyjadrenie k zámeru predstavenému v žiadosti. Cieľom je vytvorenie priestoru na spoluprácu so samotnou samosprávou a zosúladenie zámeru s víziou rozvoja dotknutej obce/mesta.
Prijímateľom grantu nemôžu byť podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

VÝŠKA GRANTU, POŽADOVANÁ SPOLUÚČASŤ A OBDOBIE ČERPANIA GRANTU

Maximálna výška požadovaného grantu nesmie prekročiť 7.000 eur, minimálna výška je 2.000 eur. V grantovom programe bude celkovo rozdelená čiastka 70.000 eur.

Prijímateľ grantu musí naplánovať a po schválení dodržať spolufinancovanie projektu z vlastných alebo iných zdrojov aspoň v rozsahu 20 %celkových nákladov.

Čerpanie grantu bude povolené v období 01.12.2013 - 31.5.2014.

TERMÍN UZÁVIERKY PRIJÍMANIA PROJEKTOV

Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 15. októbra 2013 do 17:00 h, prostredníctvom webového portálu www.darca.sk.

Viac informácií a zoznam miest a obcí, ktoré sa môžu uchádzať o grant v rámci výzvy Ekoobec nájdete na : http://www.nadaciapontis.sk/clanok/obce-mozu-prihlasovat-svoje-projekty-v-ramci-vyzvy-ekoobec-2013/5 22
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje