Program medziregionálnej spolupráce - INTERREG 2014-2020 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 24-09-2013 )

Program medziregionálnej spolupráce nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC na Slovensku implementovanej v programovom období 2004 – 2006 a v rámci programu INTERREG IVC implementovaného v programovom období 2007 – 2013.

Ako súčasť cieľa 2 - Európska územná spolupráca, je program interregionálnej spolupráce zameraný na spoluprácu európskych regiónov s cieľom prekonať regionálne rozdiely a vytvoriť predpoklady pre vznik inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy v súlade so stratégiou Európa 2020.

Celkovým cieľom programu je vytvoriť platformu, resp. priestor pre identifikovanie, šírenie a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi regiónmi a ich následný transfer do regionálnych/národných mainstreamových, tzn. hlavných operačných programov. Prostredníctvom tohto programu budú môcť orgány a aktéri na národnej, regionálnej a miestnej úrovni vnímať interregionálnu spoluprácu ako podporný prostriedok ich rozvoja prostredníctvom využitia cudzích skúseností.

Viac informácií môžete nájsť: http://www.mhsr.sk/interreg-2014-2020/140401s
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje