OP Bratislavský kraj: Predĺženie výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 28-08-2013 )

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, predlžuje výzvu č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

Termín ukončenia výzvy sa posúva z pôvodného dátumu 2.september 2013 na 2.október 2013.

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť osobne do podateľne Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj / Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v pracovných dňoch, najneskôr do 2. októbra 2013 do 15 30 hod. alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 2.októbra 2013.

Ostatné body výzvy zostávajú nezmenené.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje