Výzva na predkladanie žiadostí pre SOP ĽZ – 2006 – SORO – 1 Opatrenie 3.2 ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 28-03-2006 )

Ministerstvo školstva SR
Sekcia európskej integrácie
Odbor pre Európsky sociálny fond
ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU
V RÁMCI SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS
(Schéma DM – 006/04)

SOP ĽZ – 2006 – SORO – 1

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

PRIORITA Č. 3

ZVÝŠENIE KVALIFIKAČNÉHO POTENCIÁLU A ADAPTABILITY ZAMESTNANCOV A OSÔB VSTUPUJÚCICH NA TRH PRÁCE

PRE OPATRENIE:

3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov24. MAREC 2006
Pre túto výzvu je možné predkladať len žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku oprávnené v rámci Schémy pomoci na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (schéma pomoci de minimis, evidovaná pod číslom Schéma DM-006/04 – príloha I výzvy).

1. Časový harmonogram

Žiadosti je možné podávať od 24. marca 2006. Konečný termín na predkladanie žiadostí je 26. máj 2006.
Registračné miesto/podateľňa MŠ SR označí obálku odtlačkom svojej pečiatky s vyznačením dátumu prijatia.
Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. Akákoľvek žiadosť odoslaná po konečnom termíne na predkladanie projektových návrhov bude automaticky zamietnutá.
Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí nenávratného finančného príspevku jednotlivým žiadateľom bude prijaté približne do 4 mesiacov od konečného termínu pre predkladanie žiadostí.
Rozhodnutie riadiaceho orgánu (t.j. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR) o poskytnutí, resp. neposkytnutí nenávratného finančného príspevku je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
Na poskytnutie nenávratného finančného príspevku neexistuje právny nárok.

2. Kde podávať žiadosti

Žiadosť (originál spolu s 3 kópiami) musí byť doručená v zalepenej obálke poštou, kuriérom alebo doručená osobne na nasledujúcu adresu, kde ju prevezmú pracovníci MŠ SR:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Sekcia európskej integrácie
Odbor pre ESF
Stromová 1
813 30 Bratislava

Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke, na ktorej je výrazne označené „PROJEKT ESF- NEOTVÁRAŤ“.
K žiadosti musí byť priložené vyplnené „potvrdenie o registrácii žiadosti“ (príloha H výzvy). Potvrdenie o registrácii žiadosti nie je potrebné zväzovať so žiadosťou a s ostatnými prílohami a stačí ho predložiť v jednom exemplári. Uvedené potvrdenie bude žiadateľovi spätne zaslané po zaregistrovaní žiadosti do ITMS a pridelení kódu projektu.
Spisy projektov zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované.
3. Formálne náležitosti žiadosti

Žiadosť musí byť predložená na formulári, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy (Príloha A) a je k dispozícii taktiež na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky http://www.minedu.sk.
Žiadateľ musí presne dodržať formát Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a poradie strán.

Žiadosť v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom origináli a v 3 kópiách. K písomnej žiadosti priloží aj jeden exemplár žiadosti (spolu so záväznou osnovou projektu, rozpočtom projektu a podrobným popisom projektu) na elektronickom médiu (disketa, CD nosič). Originál aj každá kópia žiadosti spolu so všetkými prílohami musia byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou .

Žiadosť musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje správnosť údajov.

Žiadateľ musí predložiť žiadosť aj so všetkými predpísanými prílohami v slovenskom jazyku.

Formulár žiadosti je potrebné vyplniť starostlivo a čo najjasnejšie, aby sa umožnilo jeho riadne hodnotenie. Je nutná presnosť a poskytnutie dostatku podrobností, aby sa zabezpečilo, že bude žiadosť jasná, hlavne v tom, akým spôsobom budú dosiahnuté ciele projektu, aké budú prínosy projektu a spôsob, akým projekt prispieva k dosiahnutiu cieľov programu.

Rukou písané žiadosti nebudú prijaté.

Žiadateľ je povinný predložiť spis projektu, ktorý obsahuje:

1. žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – príloha A1 výzvy;
2. projekt, ktorý je žiadateľ povinný vypracovať podľa záväznej osnovy projektu (príloha A2 výzvy) a podrobný popis projektu (príloha A3 výzvy);
3. rozpočet projektu vypracovaný podľa formuláru v prílohe L výzvy ;
4. jeden exemplár žiadosti (spolu so záväznou osnovou projektu, rozpočtom projektu a podrobným popisom projektu) na elektronickom médiu (disketa, CD nosič) ;
5. overená kópia štatútu alebo stanov žiadateľa;
6. overená kópia zriaďovacej listiny žiadateľa;
7. potvrdenie príslušného daňového úradu o splnení daňových povinností žiadateľa nie staršie ako jeden mesiac;
8. potvrdenie o splnení povinností žiadateľa týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako 3 mesiace;
9. čestné prehlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti neeviduje neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúcich z pracovného pomeru, nie je v konkurze, likvidácii, v súdom určenej správe alebo v akomkoľvek inom podobnom konaní, nie staršie ako 3 mesiace;
10. výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z inej evidencie, na základe ktorej žiadateľ vykonáva podnikateľskú činnosť, nie starší ako 3 mesiace;
11. overená kópia potvrdenia o pridelení Identifikačného čísla organizácie v Štatistickom registri žiadateľa ;
12. výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie starší ako 3 mesiace;
13. výročná správa žiadateľa za posledný kalendárny rok, resp. čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá povinnosť vypracovávať výročnú správu;
14. súvaha, resp. výkaz o majetku a záväzkoch žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok;
15. výkaz ziskov a strát, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok;
16. podpísaný životopis zamestnanca zodpovedného za prípravu a realizáciu projektu a expertov zúčastňujúcich sa na projekte ;
17. personálna matica – príloha S výzvy;
18. čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti všetkých uvedených údajov;
19. doklad o akreditácii udelený MŠ SR (nevyžaduje sa v prípade inovatívnej a experimentálnej formy vzdelávania a v prípade pilotného overovania) ;
20. súhlas dotknutej osoby štatutárneho zástupcu žiadateľa a v prípade, že sa na projekte zúčastňuje partner, aj štatutárneho zástupcu partnera žiadateľa (príloha J výzvy);
21. overená kópia štatútu alebo stanov partnera žiadateľa;
22. overená kópia zriaďovacej listiny partnera žiadateľa;
23. overená kópia potvrdenia o pridelení Identifikačného čísla organizácie v Štatistickom registri partnera žiadateľa;
24. čestné prehlásenie o partnerstve podpísané štatutárnymi zástupcami žiadateľa a partnera (príloha K výzvy).

Požadované prílohy musia byť predložené v origináloch alebo v overených kópiách, pričom postačuje overenie vykonané štatutárnym zástupcom žiadateľa. Overenie vykonané štatutárnym zástupcom žiadateľa nepostačuje pre prílohy č. 7, 8, 10, 11, 12, 23. V prípade, že sú tieto dokumenty v inom jazyku než v slovenskom, je potrebné priložiť k týmto dokumentom ich súdne overený preklad do slovenčiny, pričom tento preklad sa pri výklade projektového návrhu bude pokladať za určujúci.
V prípade, že žiadateľ nie je povinný predložiť resp. vypracovať ktorúkoľvek z vyššie požadovaných príloh, predloží čestné prehlásenie pre každú prílohu, ktorú nie je povinný vypracovať.

4. Hodnotiace kritériá

Zoznam hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre SOP ĽZ, na základe ktorých sa budú posudzovať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, je uvedený v prílohe B tejto výzvy.
Mechanizmus hodnotenia a výberu projektov, vrátane opravných prostriedkov vo väzbe na kontrolu kompletnosti predloženej žiadosti je uvedený v „Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podľa schémy na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (schéma pomoci de minimis)“ (príloha D výzvy).

5. Oprávnené náklady

Typy oprávnených nákladov musia byť v súlade s nariadeniami Komisie č. 1685/200/ES a 448/2004/ES a s nariadením Rady č. 1784/1999/ES a so Schémou na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (Schéma de minimis), registrovanou pod číslom Schéma DM - 006/04 (príloha I výzvy). Príklady oprávnených výdavkov sú uvedené v „Praktickej príručke pre tvorbu rozpočtu pre projekty ESF“ (príloha C výzvy).
Príklady typov oprávnených výdavkov/nákladov sú aj prílohou G výzvy.


6. Dĺžka trvania projektu

Dĺžka projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, musí byť minimálne 9 mesiacov. Všetky aktivity v projekte musia byť ukončené do 31.10. 2008.

7. Geografický rozsah

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov patriacich pod Cieľ 1. Ide o regióny: Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj).

8. Ďalšie informácie

Podrobné informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať na nasledovnej adrese:

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom:
Ministerstvo školstva SR
Sekcia európskej integrácie
Odbor pre ESF
Stromová 1, 813 30, Bratislava
Tel.: 00421/2/692 02 261
Fax: 00421/2/692 02 209

Akékoľvek písomné otázky týkajúce sa tejto výzvy môžu byť zaslané na elektronickú adresu sei@education.gov.sk alebo faxom na číslo: +421 2 692 02 268. V predmete správy musí byť uvedené „DM SOP LZ“. Zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí bude zverejnený na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk najneskôr do 10 dní pred ukončením výzvy.

Telefonické konzultácie budú poskytované počas trvania výzvy v nasledovných časoch: v pracovné dni každý pondelok, stredu a piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod a každý utorok a štvrtok v čase od 13:30 do 15:30 hod. Konzultácie budú poskytovať tieto kontaktné osoby:
Mgr. Róbert Korec, tel. č.: 02/692 02 225
PhDr. Martina Šimová, tel. č.: 02/692 02 244
Mgr. Peter Mravec, tel. č.: 02/692 02 266
Ing. Ján Hogh, tel. č.: 02/69202257
Ing. Dagmar Sedláková tel. č. 02/692 02 262
Mgr. Petra Rosinčinová tel. 02/692 02 270
Ing. Miroslav Hrudkay tel. č. 02/692 02 290 (finančné otázky) \n\n Ďalšie informácie o možnostiach získania nenávratného finančného príspevku z ESF, ako aj plné znenie Sektorového operačného programu Ľudské zdroje a doplnku programu je možné nájsť na internetovej stránke MŠ SR http://www.minedu.sk .

Odkaz na výzvu je zverejnený aj na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk a na internetových stránkach www.esf.gov.sk a www.strukturalnefondy.sk

Všetkým žiadateľom sa odporúča pravidelne sledovať uvedené internetové stránky pred konečným termínom predkladania žiadostí, nakoľko tu budú zverejňované najčastejšie kladené otázky a odpovede. Všetky odpovede zverejnené na webovej stránke alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. Žiadateľ nebude v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v písomnej alebo elektronickej forme. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať.

Inštrukcie k vyplneniu žiadosti môže žiadateľ nájsť aj v „Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podľa schémy na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (schéma pomoci de minimis)“, ktorá tvorí prílohu D tejto výzvy.

9. Mechanizmus poskytovania nenávratného finančného príspevku

Postup MŠ SR pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku:

1.) vypracovanie návrhu výzvy a jej predloženie riadiacemu orgánu, t.j. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2.) schválenie výzvy riadiacim orgánom, t.j. Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3.) zverejnenie výzvy zo strany Ministerstva školstva SR na internetovej stránke www.minedu.sk ako aj na www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk a www.strukturalnefondy.sk a v celoštátnom denníku
4.) prijímanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
5.) vykonanie kontroly administratívnej zhody, tzv. kompletnosť spisu (t.j. či žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku obsahuje všetky povinné a požadované prílohy)
6.) registrácia žiadostí do ITMS (informačný monitorovací systém) a pridelenie registračného čísla žiadosti
7.) oznámenie o pridelení registračného čísla žiadosti, v prípade nekompletnosti aj výzva na doplnenie chýbajúcich príloh v termíne do 10 kalendárnych dní od doručenia listu žiadateľovi; dopĺňať je možné všetky prílohy a podporné dokumenty, s výnimkou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
8.) vykonanie predbežnej finančnej kontroly a hodnotenia na základe časti A tabuľky hodnotiacich kritérií pracovníkmi MŠ SR
9.) obsahové a finančné hodnotenie Komisiou Ministerstva školstva SR na výber projektov na základe hodnotiacich kritérií, ktoré sú zverejnené zároveň s výzvou a sú súčasťou doplnkov programov (programové dokumenty viď na www.esf.gov.sk )
10.) predloženie záverov Komisie Ministerstva školstva SR na výber projektov na schválenie ministrovi školstva SR a riadiacemu orgánu, t.j. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11.) schválenie resp. neschválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku riadiacim orgánom, t.j. Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12.) uzatváranie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

V procese poskytovania nenávratného finančného príspevku z ESF sa Ministerstvo školstva SR riadi podľa záväznej a jednotnej definície konfliktu záujmov, ktorú vypracoval Odbor boja proti korupcii Úradu vlády SR v zmysle úlohy C.4 uznesenia vlády č. 797/2004 zo dňa 18. augusta 2004. Definícia konfliktu záujmov je zverejnená na
http://www.minedu.sk/EI/ESF/DOCESF/2004/konflikt_zaujmov.htm .

Pomoc z Európskeho sociálneho fondu sa poskytuje vo forme nenávratného finančného príspevku. Pre žiadateľov zo súkromného sektora sa uplatňuje princíp refundácie. \n\n I. Opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov


Cieľ opatrenia

Hlavným cieľom opatrenia je zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania prostredníctvom podpory budovania systému celoživotného vzdelávania prostredníctvom stimulácie nových programov a financovania realizácie programov ďalšieho vzdelávania.

Výzva je zameraná na tieto operačné ciele opatrenia:

· Zvýšenie počtu a kvality programov celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia nových foriem vzdelávania (napr. programy druhej šance pre osoby s nízkou kvalifikáciou, dištančné vzdelávanie, e-learning);

· Posilnenie kvality ďalšieho vzdelávania stimulovaním monitorovacích a hodnotiacich aktivít a zlepšením systému akreditácie;

· Stimulácia dopytu po ďalšom vzdelávaní, prevažne osôb ohrozených nezamestnanosťou a osôb s nízkou úrovňou vzdelania a zručností, za účelom zvýšenia adaptability pracovnej sily.

Cieľové skupiny

· Osoby s nedostatočnou kvalifikáciou ;

· Absolventi ;

· Učitelia;

· Zamestnanci. \n\n Oprávnené aktivity

Projekty musia byť z vecného hľadiska zamerané na zvýšenie počtu a kvality programov celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia nových foriem vzdelávania a stimulovanie požiadaviek ďalšieho vzdelávania, prevažne osôb ohrozených nezamestnanosťou a osôb s nízkou úrovňou vzdelania a zručností, na tvorbu nových programov/kurzov ďalšieho vzdelávania ako produktov pre ich ďalšie poskytnutie verejnosti alebo podnikom alebo tvorbu a rozvoj nástrojov monitorovania a hodnotenia kvality vzdelávania.
Projekty sa zameriavajú na vytváranie nových programov ďalšieho vzdelávania, vrátane ich pilotného overovania.

Na poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú oprávnené nasledovné aktivity:

· rozšírenie ponuky ďalšieho vzdelávania a vytvorenie nových foriem vzdelávania (napr. dištančné vzdelávanie, e-learning a programy druhej šance), vrátane pilotného overovania nových kurzov;

· vytvorenie programov dištančného vzdelávania;

· zavedenie a rozšírenie vzdelávacích aktivít, zameraných na zlepšenie adaptability pracovnej sily;

· vzdelávanie učiteľov sekundárneho a terciárneho vzdelávania a lektorov/inštruktorov pôsobiacich v systéme ďalšieho vzdelávania.

Celková čiastka vyčlenená pre toto opatrenie na túto výzvu

Celková čiastka vyčlenená pre opatrenie 3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikácie a adaptability zamestnancov pre túto výzvu predstavuje 25. mil. Sk.

Minimálna a maximálna výška nenávratného finančného príspevku

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 1 000 000 Sk.

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 3 500 000 Sk.


Spolufinancovanie zo strany žiadateľa

Aktivity v rámci tejto výzvy spadajú do pravidiel štátnej pomoci. Žiadateľ sa musí vlastnými zdrojmi na oprávnených nákladoch projektu podieľať minimálnym podielom stanoveným v schéme pomoci na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (schéma pomoci de minimis, evidovaná pod číslom Schéma DM - 006/04) – príloha I výzvy.

Oprávnení žiadatelia

Oprávneným žiadateľom sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované a sídliace na území Slovenskej republiky, a ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov podľa schémy pomoci na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (Schéma DM – 006/04).

Zároveň musia patriť medzi nasledovné typy subjektov, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF v rámci tejto výzvy:

· Súkromné vzdelávacie inštitúcie;

· Malí a strední podnikatelia, ktorí vykonávajú vzdelávacie aktivity na základe akreditácie podľa platnej legislatívy SR .

Žiadateľ musí byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie projektu, nemôže vystupovať ako sprostredkovateľ.
Musí mať stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby sa zaistila kontinuita organizácie počas realizácie projektu.

Žiadateľ musí mať preukázateľné skúsenosti a musí dokázať svoju schopnosť riadenia projektu zodpovedajúcu veľkosti projektu, na ktorý nenávratný finančný príspevok žiada.
\n\n Partnerstvo

Žiadateľ môže mať pri realizácii partnera. Partner je fyzická alebo právnická osoba zúčastňujúca sa na projekte (podieľa sa na realizácii projektu – finančne, know-how).

Partnerom môže byť len organizácia registrovaná a sídliaca na území Slovenskej republiky. Partner musí spĺňať rovnaké kritériá ako žiadateľ a oprávneným partnerom sú tie subjekty, ktoré by splnili kritériá oprávnenosti žiadateľa.
Okrem toho sú oprávneným partnerom orgány štátnej správy v školstve, stredné školy, univerzity, štátne vzdelávacie inštitúcie, vyššie územné celky a územná samospráva, mimovládne organizácie definované v: zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zákone č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákone č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene občianskeho zákonníka, zákone č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb, v zákone č.84/1994 Z.z. o slovenskom červenom kríži a účelové organizácie cirkvi (zákon č. 308/1991 Zb.).

Náklady, ktoré vzniknú partnerom zúčastňujúcim sa na tvorbe a realizácii projektu, nie sú oprávnenými nákladmi projektu. Zároveň partneri nesmú mať zisk z realizácie projektu.
Aj v prípade uplatnenia princípu partnerstva je nevyhnutné obstarávanie všetkých tovarov a služieb v projekte realizovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podrobnejšie informácie sú v „Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podľa schémy na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (schéma pomoci de minimis)“ (príloha D výzvy).

\n\n 9. Zoznam príloh

A1 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
A2 Záväzná osnova projektu
A3 Podrobný popis projektu
B Hodnotiace kritériá SOP ĽZ
C Praktická príručka pri tvorbe rozpočtu pre projekty ESF
D Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podľa schémy na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (schéma pomoci de minimis)
E Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
F Externý manuál publicity
G Oprávnené výdavky
H Potvrdenie o registrácii žiadosti
I Schéma pomoci na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania - evidovaná pod číslom Schéma DM - 006 /04
J Súhlas dotknutej osoby
K Čestné prehlásenie o partnerstve
L Formulár rozpočtu
M Sektorový operačný program Ľudské zdroje
N Doplnok programu k SOP ĽZ
O Štatút Komisie MŠ SR na výber projektov
P Rokovací poriadok Komisie MŠ SR na výber projektov
R Zoznam monitorovacích ukazovateľov na úrovni projektov
S Personálna matica
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje