AKTUÁLNE GRANTOVÉ KOLO podpory PARTICIPÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ na živote obce v roku 2006. ---- sociálne projekty ( 27-03-2006 )

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Nadáciou Intenda vyhlasuje podmienky podpory PARTICIPÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ na živote obce v roku 2006.

Cieľom programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2006 je:
(1) vytvoriť podmienky pre aktívny vzťah medzi obecnými zastupiteľstvami a zástupcami mládeže na úrovni obce (mesta) a regiónu,
(2) vytvoriť štruktúry, ktoré umožnia mladým ľuďom v obciach a mestách aktívne sa podieľať na verejnom živote,
(3) vytvoriť aktívne demokratické vzťahy medzi obecnými zastupiteľstvami a mladými ľuďmi za účelom riešenia otázok dotýkajúcich sa života mládeže v obci (meste),
(4) zapojiť mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov do aktívneho demokratického občianskeho života v obci (meste).

O dotáciu môže žiadať:
(1) občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ďalej len „mimovládna organizácia“), ktorá v spolupráci s obcou (mestom), v ktorej vykonáva svoju činnosť, vypracuje a predloží žiadosť o dotáciu na projekt podporu participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2006,

(2) občianske združenie, ktorým je rada mládeže pôsobiaca v príslušnom kraji, ktorá reprezentuje a presadzuje záujmy detí a mládeže, umožňuje rozvoj a zvyšovanie participácie základných článkov organizácií a lokálnych organizácií pri tvorbe a realizácii štátnej politiky detí a mládeže na regionálnej úrovni, ktorá vypracuje projekt v spolupráci s úradom samosprávneho kraja a predloží žiadosť o dotáciu na podporu participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2006,

(3) obec (mesto), ktorá v spolupráci s občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou verejne prospešné služby alebo so zástupcami neformálnych skupín mládeže, ktoré v nej pôsobia, vypracuje a predloží žiadosť o dotáciu na podporu participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2006,

(4) fyzická osoba zastupujúca neformálnu skupinu mladých ľudí, ktorá v spolupráci s obcou (mestom), v ktorej pôsobí, vypracuje a predloží žiadosť o dotáciu na podporu participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2006.

Uzávierka pre predkladanie žiadostí je 15. mája 2006.

Podmienky podpory si môžete stiahnuť tu.

Formulár žiadosti o dotáciu bude zverejnený v najbližších dňoch.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
Mgr. Zuzana Behríková, Nadácia Intenda, behrikova@intenda.sk , alebo 02/ 57 297 246.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje