VYHLÁSENIE PODMIENOK POSKYTNUTIA DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA VYDÁVANIE ODBORNEJ PEDAGOGICKEJ TLAČE – PERIODÍK NA ROK 2006 ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 23-03-2006 )

1. Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na vydávanie pedagogickej tlače na rok 2006

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2006 sa vyčlenili finančné prostriedky na dotácie pre oblasť vydávania odborných pedagogických časopisov. Dotácie sa poskytujú v súlade s výnosom Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. CD-2004-4824/9567-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky a smernicou č. 13/2004-I z 25. mája 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Ministerstvo oznamuje vydavateľom pedagogickej tlače, že do 21. apríla 2006 je potrebné doručiť žiadosť o poskytnutie dotácie na vydávanie odbornej periodickej pedagogickej tlače spolu s povinnými prílohami č. 1 a č. 2 podľa predpísaných tlačív a v súlade s predpismi uverejnenými na internetovej stránke ministerstva www.minedu.sk.

Žiadateľ je povinný k žiadosti o dotáciu priložiť dve čísla periodika z roku 2005, na ktoré žiada dotáciu ministerstva. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi až po vyúčtovaní dotácií zo štátneho rozpočtu poskytnutých ministerstvom v predchádzajúcich rokoch. \n\n Konečný termín uzávierky podávania žiadostí: 21. apríl 2006 \n\n Žiadosť je potrebné zaslať v stanovenom termíne vecne príslušnému útvaru – Sekcii regionálneho školstva na adresu:

Ministerstvo školstva SR
Sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

Upozorňujeme, že žiadosti doručené pred vydaním tejto výzvy, ministerstvo nebude akceptovať. Rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni MŠ SR. Na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu nie je právny nárok. \n\n 2. Prioritná orientácia pedagogických časopisov

Prioritná orientácia pedagogických časopisov je zameraná na odbornú pomoc pedagógom s prihliadnutím aj na vzťah pedagóg, rodič, žiak, doplnenie nových poznatkov pre schválené osnovy vyučovaných predmetov, zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a informácie školského zamerania.

3. Postup pri posudzovaní žiadostí

Doručené žiadosti posúdi výberová komisia ministra školstva, ktorá je jeho poradným iniciatívnym orgánom pre túto oblasť, podľa kritérií uvedených v časti 3.1. Následne vypracuje vecne príslušný útvar na základe predložených žiadostí spolu s odôvodnením v písomnej forme návrh na rozhodnutie ministra školstva o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie. O poskytnutí dotácie a jej výške rozhodne minister školstva. Vecne príslušný útvar písomne oznámi každému žiadateľovi rozhodnutie ministra školstva do 30 dní od rozhodnutia. Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo s prijímateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. \n\n 3.1 Kritériá pre posudzovanie odborných pedagogických časopisov výberovou komisiou:

1.) dĺžka vydávania odbornej pedagogickej tlače (minimálne 3 roky)

2.) pomer požadovanej finančnej dotácie k celkovým vydavateľským nákladom ako aj predpokladaný účel jej použitia vydavateľom

3.) súlad s požiadavkami základných pedagogických dokumentov
· súlad so všeobecnými cieľmi uvedenými v učebných osnovách predmetov

4.) rozvíjanie osobnosti
· umožnenie rozvíjania hodnotového systému osobnosti
· rozvoj tvorivosti, komunikatívnosti, tímovej práce a primeraných kompetencií
· využiteľnosť obsahu v bežnom živote
· budovanie právneho vedomia žiakov a učiteľov

5.) obsah
· odborná a vecná správnosť informácií
· výstižnosť obsahu z hľadiska cieľa práce
· pochopiteľnosť a dostupná aplikácia navrhovaných postupov a metód práce

6.) didaktické spracovania
· jazykové a štylistické spracovanie
· použité metódy sprístupňovania obsahu
· rozvíjanie aktívneho a samostatného osvojovania poznatkov
· podpora spolupráce učiteľa a žiaka
· spracovanie úloh ako spätnej väzby k učivu

7.) grafická úprava
· grafické spracovanie textu
· prezentácia obsahu
· motivačná a estetická úroveň ilustrácií

8.) spoločenská korektnosť
· citlivosť a rovnosť vo vzťahu k handicapovaným ľuďom
· citlivosť a rovnosť k pohlaviu
· citlivosť a rovnosť vo vzťahu k rasám, národom, národnostiam
· citlivosť a rovnosť vo vzťahu k náboženstvám
· dodržiavanie autorského zákona \n\n 3.2 Zloženie komisie pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na vydávanie odborných pedagogických časopisov na rok 2006:

1.) MŠ SR – Sekcia regionálneho školstva (5 členovia)
2.) MŠ SR – Sekcia financovania a rozpočtu (1 člen)
3.) MŠ SR – Odbor masmediálnej politiky (1 člen)
4.) Štátny pedagogický ústav (1 člen)
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje