Nadácia Ekopolis: Živá energia - podpora nápadov zameraných na obnoviteľné zdroje energie ---- životné prostredie ( 29-04-2011 )

Nadačný fond Živá energia bol vytvorený v roku 2009 v spolupráci ZSE Energia, a.s. a Nadácie Ekopolis, s cieľom podporiť projekty, ktoré prispievajú k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie(OZE) a tiež k informovanosti a vzdelávaniu v tejto oblasti. V treťom ročníku podporí fond formou otvorenej súťaže ďalšie projekty vo výške od 1500 - 7 000 eur.

KEDY JE UZÁVIERKA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ?

Uzávierka prijímania žiadostí je 10. júna 2011.

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

Oprávnenými žiadateľmi na získanie prostriedkov z Nadačného fondu Živáenergia sú mimovládne neziskové organizácie, občianskezdruženia, mestá a obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, centrá voľného času a komunitné centrá.

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

Programové priority Nadačného fondu Živá energia majú investičný a neinvestičný charakter.

Medzi programové priority investičného charakteru patrí najmä:

- výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukcia a zvýšenie výkonu,
- rekonštrukciazariadení využívajúcich fosílne palivá na obnoviteľné zdroje,
- zavádzanieopatrení na úspory energie v spojení s inštaláciouzariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Investičné projekty môžu byť podporené grantom do výšky 7 000 eur.

Programovými prioritami neinvestičného charakteru sú vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách energie (spôsobe úspor energie) a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier,odborné kurzy a semináre.

Maximálna výška grantu na neinvestičné projekty v oblasti osvety a výchovy je 1 500 eur.

Hodnotenie prihlásených žiadostí bude ukončené do 30.júna 2011.

Nadačný fond Živá energia pri Nadácii Ekopolis vznikol z iniciatívy spoločnosti ZSE Energia, a.s., Nadácie Ekopolis a zákazníkov, ktorí majú záujem podporiť využívanie a rozvoj OZE a zároveň vyjadriť svoj zodpovedný postoj k hospodárnemu využívaniu elektriny. Nadačný fond Živá energia je financovaný z predaja produktu Živá energia spoločnosti ZSE Energia, a.s., ktorého podporený predaj pre širšie spektrum zákazníkov začne v nasledujúcich týždňoch.

Z každej predanej MWh v produkte Živá Energia odvedie ZSE Energia, a.s., do Nadačného fondu Živá energia 3,30 eur.

KDE ZÍSKATE ĎALŠIE INFORMÁCIE?

Viac informácií Vám poskytne Peter Medveď, Nadácia Ekopolis, 048/414 52 59, 0903 521 614 alebo ich nájdete na www.ekopolis.sk a www.zse.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje