OPV 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 27-04-2011 )

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie
vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: OPV-2011/3.1/02-SORO.

Cieľom opatrenia 3.1 je „zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania“.

Špecifické ciele opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:

1. Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce.

2. Ďalej vzdelávať príslušníkov MRK, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do spoločnosti.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je stanovený na 15.6.2011.

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 5 miliónov EUR.

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 100 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 300 000 EUR

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov patriacich do Cieľa Konvergencia (všetky regióny Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja):

• Trnavský samosprávny kraj;
• Trenčiansky samosprávny kraj;
• Nitriansky samosprávny kraj;
• Banskobystrický samosprávny kraj;
• Žilinský samosprávny kraj;
• Košický samosprávny kraj;
• Prešovský samosprávny kraj.

Kompletné znenie nájdete na stránke agentúry, www.asfeu.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje