OPV 1.1: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 27-04-2011 )

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie
vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú.

Cieľom opatrenia 1.1 je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania“.

Špecifické ciele opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:

1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti;

2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

DOKEDY JE MOŽNÉ ŽIADOSTI PREDKLADAŤ?

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 31. 5. 2011

AKÁ JE FINANČNÁ ALOKÁCIA NA VÝZVU?

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 25 miliónov EUR

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

100 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

400 000 EUR

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

- základné školy v zriadovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;
- cirkevné základné školy;
- súkromné základné školy.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Kompletné znenie výzvy nájdete na stránke agentúry, www.asfeu.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje