OP ŽP: Zrušenie výzvy OPŽP-PO4-11-1 ---- životné prostredie ( 03-03-2011 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, v súlade s ustanoveniami par. 13, ods. (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle ods. 24 a 25 kapitoly 4.2.2 platného Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 verzia 4.4, rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačné ciele 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy OPŽP-PO4-11-1.

Rozhodnutie o zrušení predmetnej výzvy vyplýva z úpravy oprávnenosti aktivít realizácie projektu.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje