OP BK: Výzva na predkladanie iadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 15-02-2011 )

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti v rámci prioritnej osi 2, Vedomostná spoločnosť.

Dátum platnosti výzvy: od 14. 2. 2011 do 30. 6. 2011

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ SKUPINY AKTIVÍT?

- Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni


KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM (PARTNEROM)?

- Mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

- Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov)

- Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov)


AKÁ JE ALOKÁCIA NA VÝZVU?

Alokácia pre opatrenie 2.2 je 10 528 000 EUR.

KDE NÁJDETE ĎALŠIE INFORMÁCIE?

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.opbk.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje