VÝZVA NA PREDKLADANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV GRAFICKÝCH SYSTÉMOV V ODBORNOM VZDELÁVANÍ REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA NA ROK 2006 ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 13-03-2006 )

1. Vyhlásenie tematického okruhu rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2006
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s čl. 2 ods. 2 Smernice č. 6/2005-R z 20. mája 2005, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na rozvojové projekty vyčlenilo z rozpočtu kapitoly na rok 2006 účelové finančné prostriedky vo výške 1 500 000,- Sk na tematický okruh „Rozvoj výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania regionálneho školstva“.
Účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu v oblasti grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva budú Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pridelené zriaďovateľovi strednej školy v súlade s § 4 ods. 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

2. Prioritné témy tematického okruhu
Prioritnými témami tematického okruhu „Rozvoj výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania regionálneho školstva“ sú:
- zavedenie počítačom podporovaných technológií,
- nová kvalita odborných vedomostí a odborných zručností žiakov príslušných stredných škôl,
- tvorba učebných pomôcok, učebných textov a metodických listov,
- príprava pedagogických zamestnancov stredných škôl,
- zabezpečenie zodpovedajúceho softvéru potrebného k nasadeniu grafických systémov vo vyučovacom procese.
Projekty by mali byť zamerané na podporu tvorby obsahu nových alebo inovácie obsahu existujúcich výchovno-vzdelávacích programov s ich následnou regionálnou alebo celoslovenskou využiteľnosťou vo vyučovacom procese stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť a združených stredných škôl.
Prioritne je tematický okruh zameraný na študijné odbory v oblasti strojárstva elektrotechniky stavebníctva dopravy, pôšt a telekomunikácií, odevníctva, textilu, spracúvania dreva, výroby hudobných nástrojov, baníctva, baníckej geológie, geodézie, kartografie, katastra, hutníctva, chémie, polygrafie, spracúvania papiera, filmu a fotografie, umenia, úžitkového umenia ručnej umelecko-remeselnej výroby.

3. Trvanie projektu
Doba riešenia projektu je od 1. mája 2006 do 31. decembra 2006.

4. Prihláška
O účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu v oblasti grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva je možné sa uchádzať formou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvojový projekt grafických systémov, ktorej vzor je súčasne s osnovou na vypracovanie projektu grafických systémov k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.minedu.sk.
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu rozvojového projektu (1 originál + 3 kópie + elektronická verzia) predkladá zriaďovateľ školy Ministerstvu školstva Slovenskej republiky prostredníctvom príslušného krajského školského úradu do 31. marca 2006.
Krajský školský úrad preverí úplnosť žiadosti a úplnosť predkladaného rozvojového projektu a doplní ju o svoje vyjadrenie. Krajský školský úrad môže v prípade potreby vyžiadať od zriaďovateľa, ktorý žiadosť predkladal, ďalšie údaje.
Krajský školský úrad predloží žiadosti Sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva Slovenskej republiky v termíne do 15. apríla 2006. Ak žiadosť nebude mať všetky náležitosti, alebo ak žiadateľ nedodá potrebné doklady v stanovenom termíne, krajský školský úrad žiadosť Ministerstvu školstva Slovenskej republiky nepostúpi.
Prihlášky doručené Ministerstvu školstva Slovenskej republiky po termíne 15. apríl 2006, nebudú akceptované. V danom kalendárnom roku môže zriaďovateľ školy podať len jeden rozvojový projekt vo vzťahu k príslušnej škole.

5. Poskytovanie účelových finančných prostriedkov
Účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu v oblasti grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva je možné prideliť:
- zriaďovateľovi strednej školy, ktorá je zriadená podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 5 písm. b), e) a g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 57a a § 57b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
- žiadateľovi, ak preukáže že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov.
Účelové finančné prostriedky nebudú poskytnuté:
- na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
- na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
- na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
- žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Z účelových finančných prostriedkov pridelených na realizáciu projektu v oblasti grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva je možné čerpať 10 % na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné, nájom).
Predkladané projekty musia obsahovať všetky náležitosti stanovené osnovou na vypracovanie projektu grafických systémov. V prípade nesplnenia stanovených podmienok bude projekt vyradený.

6. Výber projektov
Výber projektov odporučených na pridelenie účelových finančných prostriedkov na realizáciu projektu v oblasti grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva vykoná Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva (ďalej len „výberová komisia“). Členov výberovej komisie menuje minister školstva Slovenskej republiky z radov zamestnancov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, krajských školských úradov, zriaďovateľov stredných škôl v Slovenskej republike a nezávislých odborníkov v oblasti CAD/CAM/CAE technológií.
Projekty budú posudzované podľa základných kritérií pre výber projektov, ktorými sú:
- rešpektovanie prioritných tém tematického okruhu,
- využiteľnosť projektu vo vyučovacom procese stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť a združených stredných škôl,
- využiteľnosť projektu vo výchovno-vzdelávacej a metodickej činnosti učiteľov,
- preukázateľné dopady projektu,
- ekonomická efektívnosť,
- nápaditosť projektu.

7. Ďalšie informácie
Maximálna výška účelových finančných prostriedkov pre rozvojové projekty grafických systémov s celoslovenskou pôsobnosťou je 100 000 Sk a pre rozvojové projekty grafických systémov s regionálnou pôsobnosťou 50 000 Sk. Výberová komisia má právo výšku pridelených finančných prostriedkov znížiť.
Zloženie výberovej komisie a výsledky výberu projektov budú zverejnené
na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky si vyhradzuje právo zverejniť údaje o organizáciách a projektoch, ktorým budú účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu v oblasti grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva poskytnuté.
O schválení rozvojových projektov na financovanie a o výške pridelených finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky na jednotlivé projekty rozhodne minister školstva Slovenskej republiky. Vybraní uchádzači budú písomne oboznámení do 30 dní od rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje