Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo novú výzvu na predkladanie projektov ---- sociálne projekty ( 24-02-2006 )

Nová výzva na NA OVERENIE NOVÝCH AKTÍVNYCH OPATRENÍ NA TRHU PRÁCE

„PODPORA VYTVÁRANIA NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST FORMOU NENÁVRATNÝCH PAUŠÁLNYCH PRÍSPEVKOV"

vyhlásená \n\n Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny \n\n 20.februára 2006
Bratislava \n\n ÚVOD

V rámci tejto Výzvy môžu žiadatelia o poskytnutie nenávratného paušálneho príspevku zo štátneho rozpočtu (ďalej žiadateľ) predkladať projekty podľa ustanovenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o službách zamestnanosti), ktoré budú podporované v rámci „Projektu na overenie nových opatrení na trhu práce - Podpora vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych príspevkov“, schváleného listom ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 17.februára 2006.

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty na overenie nových opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu po schválení ministerstvom ( § 54 ods. 2 písm. a).

Nové aktívne opatrenia na trhu práce na účely tejto Výzvy :

Opatrenie č. 1
Podpora vytvárania pracovných miest u mikro alebo malých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú do 20 zamestnancov

Opatrenie č.2
Podpora vytvárania pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách

sú zamerané na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie (UoZ), znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov so zdravotným postihnutím formou nenávratného paušálneho príspevku na vytvorenie pracovného miesta poskytovaného zo zdrojov štátneho rozpočtu.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

- V rámci tejto výzvy možno poskytnúť nenávratný finančný príspevok na vytvorenie pracovných miest vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského kraja.

Zoznam okresov a zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad PSVR),
ktoré sú územne príslušné pre jednotlivé okresy je uvedený v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného paušálneho príspevku.

CELKOVÝ ROZPOČET VÝZVY

Výška pomoci (tzn. nenávratného paušálneho príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky), ktorá je vyčlenená na realizáciu schváleného Projektu na overenie nových opatrení na trhu práce - Podpora vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych príspevkov pre túto Výzvu predstavuje sumu 500 mil. Sk. Na Opatrenie č. 1 je vyčlenená suma 250 mil. Sk, na Opatrenie č. 2 je vyčlenená suma 250 mil. Sk. \n\n NOVÉ AKTÍVNE OPATRENIA TRHU PRÁCE

V rámci Výzvy na predkladanie projektov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov so zdravotným postihnutím budú realizované nasledujúce opatrenia: \n\n Opatrenie č. 1. Paušálny príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú do 20 zamestnancov

Zámer
Opatrenie je zamerané na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie a , znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 a § 50 ods.2 zákona o službách zamestnanosti vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej štyri mesiace nepretržite, formou nenávratného paušálneho príspevku na vytvorenie pracovného miesta poskytovaného zo zdrojov štátneho rozpočtu. \n\n Oprávnená aktivita
- vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie z definovanej cieľovej skupiny u zamestnávateľa- nepodnikateľa, na dobu najmenej jedného roka alebo
- vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie z definovanej cieľovej skupiny u zamestnávateľa – podnikateľa, na dobu najmenej dvoch rokov
- za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu zamestnancov u zamestnávateľa. \n\n Oprávnení žiadatelia
- zamestnávateľ - podnikateľ, ktorý je mikro alebo malým podnikom v zmysle Odporúčania Komisie (ES) 2003/361/ES z 6.5.2003 a zároveň ku dňu podania žiadosti zamestnáva do 20 zamestnancov alebo nezamestnáva žiadneho zamestnanca;
- zamestnávateľ - nepodnikateľ ( všetci zamestnávatelia, ktorí nevykonávajú podnikateľskú činnosť, napr. mimovládne organizácie, obce, a pod.), ktorí v čase podania žiadosti zamestnávajú do 20 zamestnancov alebo nezamestnávajú žiadneho zamestnanca. \n\n Žiadateľ je povinný preukázať ku dňu podania žiadosti:
a) splnenie daňových povinností,

b) splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie;

c) skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru;

d) skutočnosti, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní;

e) skutočnosť, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny voči nemu neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti (čestným prehlásením);

f) skutočnosť, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania (podľa zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci) počas piatich rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly ( nepodnikateľ čestným vyhlásením, podnikateľ potvrdením inšpektorátu práce). \n\n Cieľové skupiny na ktoré je opatrenie zamerané
- uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 a § 50 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej štyri mesiace nepretržite, \n\n Príspevok na vytvorenie pracovného miesta
- výška paušálneho príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie je 58.212 Sk (52% z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce),
- výška paušálneho príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie je 80.601 Sk (72% z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce),
- výška paušálneho príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaného občana vedeného v evidencii UoZ po dobu 24-48 mesiacov je 96.273Sk (bonus15.672,- Sk, t.j. 14% z 12- násobku minimálnej celkovej ceny práce,
- výška paušálneho príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaného občana vedeného v evidencii UoZ po dobu viac ako 48 mesiacov je 111.946 Sk (bonus 31.345,- Sk, t.j. 28% z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce), \n\n Príspevok sa poskytuje ako nenávratný paušálny príspevok, žiadateľ následne nedokladuje účel použitia poskytnutého paušálneho príspevku. Príspevok jednému žiadateľovi sa poskytne maximálne na päť novovytvorených pracovných miest. Príspevok podnikateľovi sa poskytuje ako nenávratný paušálny príspevok, ktorý:
a) nie je štátnou pomocou (poskytuje sa žiadateľovi, ktorý nie je podnikateľom ) alebo
b) je pomocou de minimis (poskytuje sa podnikateľovi, u ktorého poskytnutá pomoc de minimis neprekročí výšku 100tis. EUR za tri roky), v rámci Schémy na podporu rozvoja samostatnej zárobkovej činnosti a mikro, malých a stredných podnikov Schéma DM 009/04 (Obchodný vestník č. 232/2005). V schéme a v Príručke pre žiadateľa sú uvedené odvetvia a činnosti, v rámci ktorých je pomoc de minimis zakázaná. \n\n Opatrenie č. 2. Paušálne príspevky na podporu vytvárania pracovných miest v chránených dielňach a na chránených pracoviskách

Zámer
Overované nové aktívne opatrenie trhu práce podporuje vytváranie pracovných miest v chránenom zamestnaní poskytovaním jednorázového paušálneho príspevku pre zamestnávateľov (fyzické osoby alebo právnické osoby), ktorí majú záujem vytvárať nové pracovné miesta pre občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. \n\n Oprávnená aktivita
- vytvorenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku podľa § 55 zákona o službách zamestnanosti pre občana z definovanej cieľovej skupiny na dobu najmenej troch rokov;
- za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu zamestnancov u zamestnávateľa. \n\n Oprávnení žiadatelia
- zamestnávateľ - podnikateľ, ktorý je mikro, malým alebo stredným podnikom v zmysle Odporúčania Komisie (ES) 2003/361/ES z 6.5.2003 (vrátane potenciálneho zamestnávateľa, ktorý v čase podania žiadosti nezamestnáva žiadneho zamestnanca),
- ostatní zamestnávatelia - nepodnikatelia (vrátane potenciálneho zamestnávateľa, ktorý v čase podania žiadosti nezamestnáva žiadneho zamestnanca) (napr. mimovládne organizácie, obce, a pod.).

Žiadateľ je povinný preukázať ku dňu podania žiadosti:
a) splnenie daňových povinností,

b) splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie;

c) skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru;

d) skutočnosti, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní;

e) skutočnosť, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny voči nemu neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti (čestným prehlásením);

g) f) skutočnosť, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania (podľa zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci) počas piatich rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly (nepodnikateľ čestným vyhlásením, podnikateľ potvrdením inšpektorátu práce). \n\n Cieľové skupiny na ktoré je opatrenie zamerané
- občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. \n\n Príspevok na vytvorenie pracovného miesta
Výška príspevku:
- je rovnaká ako v prípade poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako celoslovenský priemer, t.j. 223.891 Sk na jedno vytvorené pracovné miesto na plný pracovný úväzok;
- v prípade vytvorenia pracovného miesta na kratší úväzok sa výška príspevku úmerne zníži podľa predpokladanej mzdy na konkrétne pracovné miesto ( príspevok sa neposkytuje na vytvorenie pracovného miesta na kratší ako polovičný úväzok),
- v prípade poskytovania príspevku v rámci schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti je výška príspevku viazaná na výšku dohodnutej celkovej ceny práce, príspevok sa poskytuje vo výške 65% z 24-násobku dohodnutej celkovej ceny práce maximálne do sumy 223.891 Sk.

Príspevok sa poskytuje ako nenávratný paušálny príspevok, ktorý:
a) nie je štátnou pomocou (poskytuje sa žiadateľovi, ktorý nie je podnikateľom maximálne do stropu pomoci de minimis) alebo
b) je pomocou de minimis (poskytuje sa podnikateľovi, u ktorého poskytnutá pomoc de minimis neprekročí výšku 100 tis. EUR za 3 roky) alebo
c) je štátnou pomocou na podporu zamestnanosti. \n\n Príspevok podľa písm. b) sa poskytuje v rámci Schémy na podporu rozvoja samostatnej zárobkovej činnosti a mikro, malých a stredných podnikov č. Schéma DM-009/04 (Obchodný vestník č. 232/2005 ).

Pri poskytovaní nenávratného paušálneho príspevku podľa písm. a) a b) žiadateľ nedokladuje účel použitia príspevku.

Príspevok podľa písm. c) sa poskytuje v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti č. Schéma ŠP-002/04 (Obchodný vestník č. 232/2005). Pri poskytovaní nenávratného paušálneho príspevku na vytvorenie pracovného miesta podľa písm. c) je maximálna intenzita pomoci v rámci tejto výzvy vo výške 65% z mzdových nákladov súvisiacich s vytvorenými pracovnými miestami v priebehu dvoch rokov. Žiadateľ je povinný po uplynutí dvoch rokov od vytvorenia pracovného miesta preukázať mzdové náklady súvisiace s týmto pracovným miestom vo výške 1,54-násobku poskytnutého príspevku na toto vytvorené pracovné miesto.

príspevok
Intenzita pomoci = 65% = --------------------------------------------------------
mzdové náklady (t.j. príspevok x 1,54 ) \n\n V schémach pomoci a v Príručke pre žiadateľa sú uvedené odvetvia a činnosti, v rámci ktorých je pomoc de minimis zakázaná resp. štátna pomoc na podporu zamestnanosti zakázaná.


ČASOVÉ VYMEDZENIE VÝZVY

Žiadosti o poskytnutie nenávratného paušálneho príspevku je možné predkladať v stanovenom období od vyhlásenia výzvy do termínu ukončenia predkladania projektov.

Termín vyhlásenia výzvy 20.2.2006
Termín ukončenia predkladania projektov 3.4.2006 do 14.00 hod. \n\n Akákoľvek žiadosť prijatá po konečnom dátume bude odmietnutá, aj keby poštová pečiatka indikovala dátum pred konečným termínom alebo oneskorenie bolo spôsobené poštou alebo kuriérskou službou. \n\n FORMULÁR ŽIADOSTI A PRÍLOHY ŽIADOSTI

Žiadosť musí byť predložená na formulároch, ktoré sú v prílohe č. 1 tejto výzvy a sú k dispozícii taktiež na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk. Dôsledne rešpektujte formát žiadosti a dodržte poradie strán!

Žiadosť musí byť potvrdená originálnym podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje správnosť údajov. Podnikateľ podpísaním žiadosti zároveň akceptuje podmienky príslušnej schémy pomoci.

Vyplňte prosím, formulár žiadosti starostlivo a čo najzrozumiteľnejšie, aby sa uľahčilo jeho hodnotenie.

Rukou písané žiadosti nebudú akceptované.
Projektový spis obsahuje Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a povinné prílohy, ktoré sú uvedené na formulári žiadosti. \n\n SPÔSOB DORUČENIA PROJEKTOVÉHO SPISU

Projektový spis musí byť doručený v zalepenej obálke doporučenou poštou, expresnou zásielkou alebo doručený osobne (doručiteľ dostane podpísané potvrdenie o prijatí s dátumom doručenia).

Projektový spis (žiadosť a povinné prílohy žiadosti) v písomnej podobe žiadateľ predloží v jednom origináli a v jednej kópii na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny územne príslušný podľa sídla prevádzky žiadateľa, v ktorej bude vytvorené nové pracovné miesto. Projektový spis musí byť vo zviazanej podobe.

Projektové spisy doručené na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a iný, ako územne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nebudú v rámci výzvy akceptované a budú vrátené žiadateľovi.
Žiadateľ označí spisový obal nasledovne: \n\n - PROJEKT NA NOVÉ OPATRENIA APTP – NEOTVÁRAŤ“
- označenie kódu príslušnej výzvy „1/2006 - § 54 ods. 2 písm. a)
- názov žiadateľa
- adresa žiadateľa \n\n Žiadatelia by si mali vo vlastnom záujme preveriť, či je žiadosť kompletná (viď kontrolný zoznam vo formulári žiadosti).

Územne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po obdržaní Projektového spisu posiela žiadateľovi potvrdenie o prijatí.

Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, územne príslušných pre predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku je uvedený v Príručke pre žiadateľa (príloha č.6 tejto Výzvy). \n\n ĎALŠIE INFORMÁCIE \n\n Akékoľvek otázky týkajúce sa tejto Výzvy na predloženie projektov môžu byť zaslané elektronickou poštou na e – mailovú adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vyzva@upsvar.sk. Žiadatelia môžu osobne alebo telefonicky konzultovať na územne príslušných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny – oddelenia metodiky aktívnej politiky trhu práce a projektového riadenia podľa sídla prevádzky žiadateľa, v ktorej bude vytvorené nové pracovné miesto (Príloha č. 6 tejto Výzvy).
\n\n VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE JEDNÉHO ŽIADATEĽA \n\n Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa

Opatrenie č.1 559 730,- Sk
Opatrenie č.2Príspevok mimo štátnej pomoci resp.ako pomoc de minimis 100.000,- EUR
Opatrenie č.2Príspevok formou štátnej pomoci napodporu zamestnanosti (ŠPZ) resp. kombinácia príspevkovŠPZ a pomoci de minimis Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny si vyhradzuje právo limitovať maximálny objem schváleného paušálneho príspevku. v rámci opatrenia č. 2. \n\n HODNOTENIE A VÝBER PROJEKTOV

Predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného paušálneho príspevku a povinné prílohy budú preskúmané územne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a hodnotené Hodnotiacou komisiou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny podľa schválených kritérií. \n\n 1) Administratívny súlad
Územne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vykoná kontrolu administratívneho súladu (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s kontrolným zoznamom a vypracuje stanovisko k relevantnosti predloženého projektu).

V prípade neúplnosti projektového spisu sa chýbajúca dokumentácia bude dožiadavať. Lehota na doplnenie projektového spisu je do 5 dní.

2) Hodnotenie kvality projektov a finančné hodnotenie
Hodnotenie kvality projektov, vrátane rozpočtu na novo vytvorené pracovné miesta sa
bude posudzovať v súlade s kritériami obsiahnutými v hodnotiacej tabuľke uvedenej v
prílohe č.7 tejto Výzvy.

Kritériá výberu pomáhajú zhodnotiť finančnú a operačnú kapacitu žiadateľov za účelom uistiť sa, že:

- majú stabilný a dostatočný potenciál na udržanie vytvorených pracovných miest, na ktoré bude poskytnutý príspevok, minimálne po celú dohodnutú dobu. \n\n Na poskytnutie nenávratného paušálneho príspevku nie je právny nárok. \n\n PRÍLOHY

Súčasťou výzvy sú prílohy :

Príloha č.1 - Formuláre žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku :
- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u mikro alebo malého zamestnávateľa,
- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku

Príloha č.2 - Osnova projektu,

Príloha č.3 - Vzory dohôd o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č.4 - Schéma na podporu rozvoja samostatnej zárobkovej činnosti a mikro, malých a
stredných podnikov (Schéma pomoci de minimis) č. Schéma DM-009/04,
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 232/2005 (Schéma neobsahuje prílohy,
tieto sú súčasťou výzvy) ,

Príloha č.5 - Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti č.ŠP-002/04, zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 232/2005 (Schéma neobsahuje prílohy, tieto sú
v prílohách výzvy)

Príloha č.6 - Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (slúži
ako návod na vypracovanie žiadosti a obsahuje podrobnejšie informácie o
skutočnostiach uvedených vo výzve)

Príloha č.7 – Kritériá hodnotenia projektov

Príloha č.8 – Štatút a rokovací poriadok hodnotiacej komisie

Príloha č.9 – Vzor oznámenia o prijatí pomoci de minimis
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje