Výzva OP Zdravotníctvo stále aktuálna: 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 02-10-2008 )

VÝZVA – OP ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre opatrenie Opatrenie 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc.

ČO JE CIEĽOM VÝZVY?

Podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5:

• ochorenia obehovej sústavy
• onkologické ochorenia
• vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí
• choroby dýchacej sústavy
• choroby tráviacej sústavy

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

a) Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia budov zahŕňa:

• výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu stavebných objektov a prevádzkových súborov.

Príklady:
• nadstavby a prístavby, ktorými sa stavby zvyšujú resp. pôdorysne rozširujú a ktoré budú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou
• dokončenie rozostavaných budov (vo výnimočných a odôvodnených prípadoch)
• stavebné úpravy, pri ktorých sa zvyšuje kvalita a funkčnosť budovy
• stavebné úpravy, ktorými sa zlepšuje energetická hospodárnosť budovy (za predpokladu dosiahnutia ekonomickej efektívnosti z dlhodobého hľadiska)
• rekonštrukčné práce na rozvodoch ústredného kúrenia a na rozvodoch pary, rozvodoch vody, elektrickej energie a kanalizácie, rekonštrukcie merania a regulácie

b) Dodávka zdravotníckej techniky zahŕňa:

• dodávku zdravotníckej techniky – high technology a likvidáciu zastaranej zdravotníckej techniky
(prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika: diagnostická, operačná, demonštračná, iná)

Príklady:
• nákup prístrojov a zdravotníckej techniky (vývojovo kvalitatívne najnovšej a sofistikovanej) v súlade s budúcim dopytom po službách a potrebami regiónu,
• nákup špecializovanej, diagnostickej, operačnej a demonštračnej techniky na všeobecnú a špecializovanú detekciu a prevenciu.

c) Budovanie IKT infraštruktúry zahŕňa:

• komplexnú infraštruktúra IKT pre zabezpečenie interoperability s Národným zdravotným informačným systémom (NZIS) a Národným zdravotným portálom (NZP), zdravotnými poisťovňami, nemocničnými zariadeniami a úložiskami zdravotných informácií, s využitím štandardov, číselníkov a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom autorizovanej komunikácie
• infraštruktúru na pripojenie na vysokorýchlostný internet,
• dodávku a výmenu morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

Oprávnenými žiadateľmi sú zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – všeobecné nemocnice, ktoré majú sídlo na území SR a právnu subjektivitu v súlade s legislatívou SR.

AKÁ JE VÝŠKA POMOCI?

Celková suma finančných prostriedkov vyčlenená na túto výzvu predstavuje 2 400 000 000 Sk.

Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi: 100 000 000 Sk

Maximálna výška NFP jednému žiadateľovi: 800 000 000 Sk

DO AKÝCH OBLASTÍ BUDE POMOC SMEROVAŤ?

Na základe tejto výzvy možno poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov v rámci cieľa Konvergencia - západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj), východné Slovensko (Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj.

DOKEDY JE MOŽNÉ PODÁVAŤ SVOJE PROJEKTY?

Dátum uzávierky prijímania žiadostí NFP je stanovený na 9.1.2009

KDE NÁJDETE BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Podrobné informácie o výzve vrátane potrebných príloh nájdete na webovej stránke www.opz.health-sf.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje