Výzva: 5 ročník grantového programu PrieStory ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 18-09-2008 )

PRIESTRANSTVÁ OŽIVUJÚCE VZŤAHY: Nadácia Ekopolis vyhlásila dňa 16. septembra 2008 - 5. ročník grantového programu PrieStory, zameraného na úpravu verejných priestranstiev.

ČO JE CIEĽOM PROGRAMU?

Cieľom programu je podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Zabezpečením potrebného vzdelávania, poradenstva a financií chceme pomôcť vytvárať verejné priestory, ktoré budú navrhnuté, vybudované a udržiavané samými obyvateľmi okolitých štvrtí a domov.

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ AKTIVITY?

Tematicky je program zameraný na parky, ihriská, nábrežia, malé tržnice, menšie objekty na námestiach, priestranstvá medzi obytnými domami a iné vhodné nevyužité plochy. Prioritnou tohto ročníka programu sú Priestranstvá oživujúce vzťahy – teda vytváranie a obnova priestorov na kultúrne podujatia, úprava námestíčok, parkov či nábreží tak, aby tu mohli prebiehať aktivity atraktívne pre verejnosť. Podporené však budú aj iné zmysluplné projekty. Vytváranie a údržba samostatných detských ihrísk naopak nie je prioritou tohto ročníka programu, priestory pre hry menších detí však môžu byť súčasťou priestorov určených pre širšie skupiny užívateľov.

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM?

- neformálne skupiny občanov s minimálne 4, lepšie však aspoň 6 členmi, reprezentované jedným/jednou z nich
- mimovládne neziskové organizácia, zamerané na miestny rozvoj, prácu s komunitou a pod. v danej lokalite (občianske združenia, nadácie, verejno-prospešné neziskové organizácie, neinvestičné fondy)

AKÁ JE VÝŠKA GRANTU?

Maximálna výška grantu je 150 000 Sk.

Pri všetkých projektoch je predpísaná štruktúra využitia tejto sumy nasledovná:
- cca 50.000 Sk na aktivity spojené s plánovaním a administráciou projektu (vrátane nájmov priestorov, občerstvenia, mediálnych kampaní, honoráru pre architekta, dokumentácie projektu a pod.)
- cca 100 000 Sk fyzické práce na priestranstve (nákup materiálu a náradia vrátane ich dopravy, odmena pre remeselníkov, cena za práce špecializovaných firiem a pod.)
Z grantu nie je možné hradiť mzdy za manažment projektu a nákup alkoholu a cigariet.

DOKEDY JE MOŽNÉ PODÁVAŤ SVOJE PROJEKTY?

Termín uzávierky prijímania žiadostí je stanovený na 20. október 2008.

KDE NÁJDETE BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Viac informácií o programe vrátane úplného znenia grantového programu a formulárov záujemcovia nájdu na stránke www.ekopolis sk a www.priestory.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje