Konto Orange: Vykročme si v ústrety ---- sociálne projekty ( 19-05-2008 )

Konto Orange vyhlasuje program "Vykročme v ústrety", ktorý je zameraný na oblasť voľnočasových aktivít ľudí s postihnutím – kultúrnych, športových či vzdelávacích, aktivít rozvíjajúcich zručnosti a schopnosti ľudí so zdravotným hendikepom.

Druhou oblasťou programu je podpora jednotlivcov - talentovaných ľudí s hendikepom, ktorí vynikajú v umeleckých schopnostiach alebo športových výkonoch. Program im chce umožniť, aby sa mohli realizovať v oblasti, v ktorej vynikajú a mohli rozvíjať svoje nadanie.

Podmienkou programu je aktívna účasť zdravotne postihnutých na realizácii projektu. Hlavným dôvodom tejto podmienky je skutočnosť, že participovanie na organizovaní podujatia podporí začlenenie hendikepovaných ľudí do spoločnosti a umožní im získať potrebné skúsenosti a zručnosti.

Program podporí podujatia, ktoré sú výsledkom spolupráce viacerých zainteresovaných subjektov – t.j. zariadení poskytujúcich sociálnu starostlivosť, mimovládnych organizácií, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií a pod.

Podporené projekty by nemali vyčleňovať ľudí s postihnutím ako uzavretú skupinu, naopak podporené budú projekty ktoré spájajú komunitu ľudí s postihnutím a zdravú populáciu.

Celková suma na prerozdelenie v rámci programu je 1,5 milióna korún. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 70 000 Sk.

KTO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ?

a) zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť (domovy sociálnych služieb, resocializačné a rehabilitačné zariadenia, zariadenia chráneného bývania, chránené dielne a pod.)
b) verejnoprospešné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie (múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kultúrno-osvetové centrá a pod.)
c) mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, združenia, spolky) združujúce či integrujúce ľudí so zdravotným postihnutím
d) jednotlivci a neformálne skupiny
e) špeciálne základné a stredné školy
f) športové kluby pre zdravotne postihnutých


AKÁ JE CIEĽOVÁ SKUPINA?

a) Prvou cieľovou skupinou programu sú skupiny ľudí s rôznym druhom zdravotného postihnutia (telesné, zmyslové, mentálne, psycho-sociálne). Program podporí podujatia kultúrneho, športového či vzdelávacieho charakteru, ktoré majú za cieľ integrovať ľudí s postihnutím, ponúknuť im zaujímavý spôsob trávenia voľného času, vytvoriť priestor pre ich sebarealizáciu a prezentáciu schopností, znižovať predsudky spoločnosti voči ľuďom s postihnutím.
b) Druhou cieľovou skupinou sú jednotlivci – hendikepovaní umelci a športovci, ktorí vynikajú v oblasti umenia či športu. Program ich podporí v tom, aby sa mohli realizovať v oblasti, v ktorej vynikajú.
c) Sekundárnou cieľovou skupinou je aj laická verejnosť, ktorá vďaka projektom zmení náhľad na ľudí s postihnutím, znížia sa jej predsudky a bariéry.

AKÉ SÚ CIELE PROGRAMU?

- Zlepšiť prístup ľudí s postihnutím k zaujímavým kultúrnym, športovým či vzdelávacím podujatiam s možnosťou aktívne sa na jednotlivých podujatiach podieľať

- Podporiť zmysluplné trávenie voľného času ľudí s postihnutím

- Vytvoriť priestor pre ich sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu, kompenzáciu znevýhodnenia prostredníctvom umenia a športu

- Vytvoriť priestor pre rozvoj zručností a schopností ľudí s postihnutím a ich integráciu do spoločnosti

- Podporovať spoluprácu jednotlivých subjektov participujúcich na pomoci ľuďom s postihnutím (zariadenia, mimovládne organizácie, školy, verejnoprospešné inštitúcie)

- Prispieť k tomu, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím stali plnoprávnymi členmi spoločnosti, odstraňovať predsudky spoločnosti

- Podporovať talentovaných hendikepovaných umelcov a športovcov, aby sa mohli realizovať v oblasti, v ktorej vynikajú.

V PROGRAME JE MOŽNÉ PODPORIŤ NASLEDOVNÉ TYPY PROJEKTOV:

a) kultúrne podujatia a aktivity – festivaly, divadelné predstavenia, prednesy poézie, kultúrne workshopy, výstavy umeleckých diel hendikepovaných umelcov, tvorivé dielne zamerané na rozvoj umeleckých zručností a iné kultúrne podujatia
b) športové podujatia – turnaje, športové súťaže, preteky, športové hry a pod.
c) vzdelávacie aktivity – semináre, workshopy, sympóziá zamerané na rozvoj vedomostí a zručností ľudí s postihnutím
d) projekty zamerané na podporu individuálnych hendikepovaných umelcov a športovcov (napr. vydanie básnickej zbierky hendikepovanej spisovateľky, usporiadanie výstavy zdravotne postihnutej maliarky, podpora talentovaného amatérskeho športovca a pod.).

V PROGRAME NEBUDÚ PODPORENÉ:

- terapie v zariadeniach (arteterapia, muzikoterapia, činnostná terapia, hipoterapia a pod.)
- bežná voľnočasová činnosť a aktivity realizované v zariadeniach – podporené projekty musia byť pre klientov zariadenia inovatívne
- letné tábory, pobytové podujatia
- vrcholový šport - paralympiády, majstrovstvá Európy, sveta a pod.
- projekty realizované v zahraničí, výmenné pobyty
- študijné pobyty
- inštitucionálna podpora zariadení, organizácií
- investičné projekty, rekonštrukcie
- projekty ktorých cieľová skupina nie sú ľudia so zdravotným postihnutím
- mzdové náklady a odmeny pre predkladateľov - realizátorov projektu
- podujatia ktoré nespadajú do časového harmonogramu programu (júl – november 2008).

PREDKLADANIE PROJEKTOV

<a href="doc/08_05_19_Orange_formular_vykrocme_v_ustrety.doc">Formulár</a> a projekt v piatich exemplároch je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava do 27. mája 2008 do 15,00 hod.

Pri doručení poštou nestačí pečiatka pošty s dátumom uzávierky, projekt musí byť v tento deň doručený do kancelárie Centra pre filantropiu.

KONZULTÁCIE

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektu vám radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu na číslach: 0918 393 972, 0905 313 313, 02/5464 4682 (v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 17,00 hod.), na e-mailovej adrese: bezbarier@kontoorange.sk alebo osobne na Kozej 11 v Bratislave.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje