Grantový program ČSOB FS pre mimovládne organizácie ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 11-09-2007 )

ČSOB Finančná skupina, v spolupráci s nadáciou Pontis, prvýkrát vyhlasuje zamestnanecký grantový program. Každý zamestnanec banky, ak vo svojom okolí vie o organizácii, ktorá robí zmysluplné veci a chcel by jej pomôcť, môže pre ňu získať grant z Fondu ČSOB v Nadácii Pontis až 30 000 Sk.

Z fondu budú v celkovej sume 460 000 Sk podporené rôznorodé aktivity, ako napr. obnova drobných kultúrnych a prírodných pamiatok, podpora organizácií, ktoré pomáhajú seniorom, ľuďom s postihnutím, sociálne slabým atď.

O podporu sa môže uchádzať do 30. septembra 2007 len projekt, ktorý odporučí zamestnanec ČSOB Finančnej skupiny.

KTO MÔŽE BYŤ ŽIADATEĽOM O GRANT?

O podporu sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec ČSOB FS.

Prostredníctvom zamestnancov ČSOB sa o grant môžu uchádzať:

1. mimovládne organizácie
- nadácie,
- občianske združenia,
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
- neinvestičné fondy,
- účelové zariadenia cirkví

O grant sa nemôžu uchádzať školy, samospráva, podnikateľské subjekty ani fyzické osoby. \n\n AKÉ PROJEKTY BUDÚ V RÁMCI GRANTU PODPORENÉ?

ČSOB prioritne podporuje projekty v oblasti životného prostredia, charity, kultúry a športu. V zamestnaneckom grantovom programe však budú podporené aj iné projekty, ktoré pomôžu miestnym komunitám, kde žijú alebo pôsobia zamestnanci ČSOB FS. Príklady oprávnených projektov:

• úpravy a oživenie verejného priestranstva
• zlepšenie činnosti miestnej knižnice, spolku, detského klubu
• svojpomocná obnova drobných kultúrnych a prírodných pamiatok
• podpora organizácie, ktorá pomáha seniorom, ľuďom s postihnutím, sociálne slabým
• ochrana ľudských práv
• ochrana a tvorba životného prostredia
• ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
• podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
• poskytovanie sociálnej pomoci

Projekty, ktoré sa budú uchádzať o podporu, musia byť nielen zaujímavé, ale aj transparentné a
korektné. Pri rozdeľovaní podpory bude zohľadnený i regionálny princíp, aby sa granty spravodlivo dostali na východné, stredné i západné Slovensko.

Pri hodnotení budú lepšie hodnotené projekty, ktoré budú napĺať dobrovoľnícky aspekt, príp. i priamu
dobrovoľnícku účasť zamestnanca ČSOB FS.

DOKEDY JE NUTNÉ ŽIADOSTI ODOVZDAŤ?

Najneskôr do 30. septembra 2007 treba zaslať:

1. elektronickú verziu žiadosti o grant - identifikačný list žiadateľa a projektový formulár - na adresu granty@nadaciapontis.sk.

Tieto vyplnené tlačivá je potrebné zaslať na vyššie uvedenú mailovú adresu a to z pracovnej e-mailovej adresy zamestnanca ČSOB, spolu so stručným komentárom, prečo navrhuje podporu práve tohto subjektu.

ČSOB FS myslí na prírodu, a preto nevyžaduje projekty v papierovej podobe. Tú doplnia len organizácie, ktoré dostanú informáciu o podpore projektu.

Zmluvy s úspešnými žiadateľmi budú uzavreté v termíne od 23.10. do 27.10.2007.

AKÉ SÚ PODMIENKY HODNOTENIA PROJEKTOV?

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia zostavená z expertov na mimovládny sektor. Hodnotitelia budú
projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný
2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý
3. Projekty majú dobrovoľnícky rozmer (príp. sa do nich zapája aj priamo zamestnanec ČSOB).
4. Sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich
hodnotenia
5. Sú jasne formulované kvalitatívne ciele a výsledky (prínos pre zapojených) a spôsob ich hodnotenia
6. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov
7. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít
8. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom

<a href="doc/11_09_07_Identifikacny list_CSOB.xls ">Identifikačný list</a>
<a href="doc/11_09_07_Projektovy formular_CSOB.doc">Projektový formulár</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje