PRV 7.2 - Výzva pre obce do 1000 obyvateľov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 10-05-2023 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že PPA zverejnila na svojej stránke výzvu č. 66/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:

pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Oprávnené aktivity:
• Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba vodovodu
• Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie
• Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba čistiarne odpadových vôd
• Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
• Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity.

Výška dotácie 100%
Podpora je poskytovaná vo forme refundácie, s možnosťou poskytnutia zálohovej platby do výšky 50% z COV

Oprávnení žiadatelia:
• Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
• Pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) – zoznam oprávnených žiadateľov viď príloha 7 a 8 výzvy
• Združenia obcí s právnou subjektivitou. V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov (vrátane). V rámci združenia obcí musí byť projekt realizovaný minimálne v dvoch obciach.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu :
Vidiecka oblasť – celé územie SR okrem všetkých krajských miest s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane). \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 16 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia \n\n V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883 057.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje