EF 2023: Odpadové hospodárstvo ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 15-02-2023 )

Open Door

Váš partner pri čerpaní dotácií
________________________________________
Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond na svojej stránke zverejnil Špecifikáciu činností na rok 2023 v rámci Oblasti C - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

V rámci činnosti C1 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:
1. Zakúpenie nových, doposiaľ neregistrovaných vozidiel vrátane prídavných zariadení (traktor, malotraktor, náves/ príves, čelný nakladač a nosič kontajnerov atď. Zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C1: 80.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na zakúpenie kontajnerov môže byť použitých maximálne 10 % zo žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C1. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na kontajnery určené na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti.

V rámci činnosti C2 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Výstavba malej kompostárne
2. Nákup valníkového vozidla s nadstavbou, výlučne na BRKO
Zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, štiepkovača, rotačných triedičov, drvičov kuchynského odpadu ( v kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou), modulových kompostárni, bubnových triedičov, vibračných sít na kompost, homogenizérov – biomiešací a rezací voz, preosievačov kompostu, plničov kompostu – zariadenie, ktoré pomáha napĺňať kompostovaný materiál do vakov, preosievacích sít s elektromotorom – len na účel preosievania kompostu, elektrických kompostérov, prekopávačov kompostu, kompostovací voz (ťahaný traktorom) na rezanie a miešanie BRKO
3. informačná kampaň (formou osvety, letákov alebo online) v
3. Osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1., alebo 2. 4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Maximálna výška žiadanej dotáciena jednu žiadosť pre činnosť C2: 200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška 50.000,00 EUR zo žiadanej dotácie, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

V rámci činnosti C3 je možné realizovať nasledovné aktivity na pozemku vo vlastníctve žiadateľa:
1. vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený 2. dobudovanie alebo rekonštrukcia zberných dvorov, vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel,na ktorý bol určený 3. nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 4. zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (bez existencie zberného dvora) 5. informačná kampaň (formou osvety, letákov alebo online) v kombinácií s aktivitami 1., 2. 3., alebo 4., ( na informačnú kampaň môže byť použitých maximálne 1% z oprávnených nákladov projektu) 6. kombinácia vyššie uvedených aktivít,

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C3: 150.000,00 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na účelydobudovania/rekonštrukcie priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie na existujúcom zbernom dvore 40.000,00 EUR zo žiadanej dotácie, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa a na účely zriadenia a činnosť centra opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania a informačnej kampane 30.000,00 EUR zo žiadanej dotácie, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. \n\n V rámci oblasti C je možné podať 2 žiadosti ( nie s rovnakým projektovým zámerom). Jednou z možností minimálneho 5 %-ného spolufinancovania z oprávnených nákladov projektu je aj podpora formou výhodného úveru z EF. \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 16 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje