EF 2023 - Ochrana ovzdušia ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 14-02-2023 )

Dobrý deň,

dávame do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke Špecifikáciu činností podpory na rok 2023 v rámci Oblasti A: Ochrana ovzdušia

Činnosť A1: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov

Oprávnené aktivity:
- Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody.
- Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím OZE a pridružených rozvodov tepla, teplej vody a/alebo elektrickej energie. V rámci aktivít môže ísť o budovanie zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových zariadení. Ide o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z biomasy.

EF bude pri výbere žiadostí prioritne vyberať a podporovať žiadosti v nasledovnom poradí:
1. skupina: miesto realizácie je v obci s počtom obyvateľov do 2000.
2. skupina: miesto realizácie je v obci, ktorá sa nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia (merané a rizikové lokality).
3. skupina: ostatné žiadosti
\n\n Činnosť A2: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine

Oprávnené aktivity:
- Rozširovanie zelene na nevyužívaných plochách, ktoré sú aktuálne pokryté asfaltom/iným spevneným povrchom na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov následkom dopravy a iných opatrení (nákup a výsadba rastlín, odstránenie asfaltu/iného spevneného povrchu)
- Sídelná zeleň (nákup a výsadba rastlín)
- Zatrávňovacia dlažba (príprava lôžka, nákup a uloženie zatrávňovacej dlažby, obrubníky, nákup trávnej zmesi)
- Zatrávnené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž miestnych komunikácií a parkovísk
- Dažďová záhrada (terénne úpravy, nákup a výsadba rastlín)

Max. výška žiadanej dotácie:
oblasť A1 200 000 EUR
oblasť A2 50 000 EUR \n\n Pre činnosť A1 a činnosť A2 je jednou z možností minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu aj podpora formou úveru z EF.


Termín na podanie žiadosti: do 17. 04. 2023 \n\n Žiadateľ je oprávnený podať v rámci oblasti A iba jednu žiadosť .

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje