Envirofond 2023 L9: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 09-01-2023 )

Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke výzvu na poskytnutie dotácie v rámci oblasti L9 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov pre rok 2023.

Termín na podanie žiadostí je do 2. marca 2023.

Oprávnené aktivity:
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
2. zateplenie/výmena strechy
3. výmena okien, dverí a sklenených stien
4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Vedľajšie aktivity:

- modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla, alebo teplej vody
- aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
- opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
- prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy
- výsadba stromov
- dažďová záhrada
- realizácia priepustných povrchov v okolí budovy, zatrávňovacia dlažba, vodopriepustná dlažba

Maximálna výška podpory: 400 000 Eur
Výška dotácie: 95%

Priorizácia pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie:
Environmentálny fond bude pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie prioritne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie v nasledovnom poradí:

1. skupina: základná škola, materská škola, základná umelecká škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb alebo požiarna zbrojnica. Táto skupina má najvyššiu prioritu pri výbere žiadostí.
2. skupina: žiadosti, v ktorých predmetom projektu bude kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum, centrum pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie alebo múzeum. Táto skupina má strednú prioritu pri výbere žiadostí.
3. skupina: žiadosti, v ktorých predmetom projektu budú budovy nenachádzajúce sa v 1. ani v 2. Skupine

Oprávnení žiadatelia:
- Obec
- Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou podľa bodu 1.
- Samosprávny kraj - podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
- Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom
- Právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov \n\n V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na číslo 0915- 833057.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje