PPA 4.3 - Prístup k lesnej pôde ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 27-10-2022 )

opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku.
podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
Číslo výzvy: 63/PRV/2022 \n\n Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 10. 2022
Dátum uzavretia výzvy: 28. 2. 2023

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 1 250 000,00 EUR pre menej rozvinuté regióny
500 000,00 EUR pre ostatné regióny

Výška podpory: 80 % s možnosťou poskytnutia zálohovej platby do výšky maximálne 50% nenávratného finančného príspevku

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:
– maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy do 10 000 ha
– maximálne 3 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy na viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha
– maximálne 9 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 50 000 ha

ORÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
obhospodarovateľ lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorý obhospodaruje les s minimálnou výmerou 10 ha.
Príjemcom pomoci je podnik v zmysle čl. 107 ZFEÚ, ods. 1, t. j. každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:
Investície do infraštruktúry súvisiacej s výstavbou, dostavbou, prestavbou a rekonštrukciou lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest. Oprávnené cesty v prípade potreby slúžia aj pre prístup protipožiarnej techniky.
neoprávnené sú projekty zamerané na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich protipožiarnych ciest, ktoré slúžia ako prístup k objektom, vybudovaným v rámci podopatrenia 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. \n\n Uzavretím spolupráce s nami získate nie len vypracovanie Žiadosti, ale aj:
• konzultácie Vášho projektového zámeru,
• vyhodnotenie oprávnenosti ako aj merateľných ukazovateľov projektu a udržateľnosti
• navrhnutie alternatívnych riešení k projektovému zámeru
• strategické poradenstvo ohľadne hodnotiacich kritérií projektu
• poradenstvo s Vašim projektantom v súlade s Metodikou a Príručkou pre žiadateľa
• konzultácie s Riadiacim orgánom pred aj po schválení ŽoNFP
• Vypracovanie doplnení ŽoNFP
• Poradenstvo počas procesu schvaľovania a realizácie
• Vypracovanie žiadostí o zmenu projektu ( menej významná, významná zmena)
• Vypracovanie monitorovacích správ (napr. výročná, záverečná)
• Vypracovanie žiadostí o platbu \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 15 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia \n\n V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel.čísle 0915-883057 \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje