MPSVR SR: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 25-10-2022 )

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.

Alokácia: 192 236 760,- eur bez DPH
Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť
Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Cieľ výzvy: Rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu.
V prípade renovácie budov priemerná úspora primárnej energie vo výške 30 %

Oprávnené aktivity:
· zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí
· rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zariadení, ktoré budú poskytovať služby na komunitnej báze.

Žiadateľ môže predložiť projektový zámer kedykoľvek od vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov až do termínu uzavretia tejto výzvy.
Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 31.3, 30.6, 30.9 a 31.12. (prvé kolo 31.10.2022, posledné kolo 30.06.2024). \n\n Minimálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: 100 000 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: neuvádza sa \n\n A. Ambulantné sociálne služby:
a) služba včasnej intervencie
b) zariadenie pre seniorov
c) zariadenie opatrovateľskej služby
d) rehabilitačné stredisko
e) domov sociálnych služieb
f) špecializované zariadenie
g) denný stacionár

B. Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest:
a) zariadenie podporovaného bývania
b) zariadenie pre seniorov
c) zariadenie opatrovateľskej služby
d) rehabilitačné stredisko
e) domov sociálnych služieb
f) špecializované zariadenie

C. Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest
a) zariadenie pre seniorov
b) zariadenie opatrovateľskej služby
c) špecializované zariadenie

Orientačné sumy výdavkov s DPH na 1 miesto :
A. pre ambulantné zariadenia – výstavba: 33 500,- eur, rekonštrukcia: 40 400,- eur
B. na miesto v zariadení komunitného typu – výstavba: 81 000,- eur, rekonštrukcia: 71 700,- eur
C. pre nízkokapacitné zariadenia zdravotno-sociálnej starostlivosti – výstavba:86 500,- eur, rekonštrukcia 86 500,- eur \n\n Oprávnení žiadatelia:
· obec
· príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/ mestskou časťou
· vyšší územný celok
· príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom
· iná osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk
· cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
· občianske združenie
· nezisková organizácia
· nadácia
· združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057 \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje