EF 2022 - Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia ---- životné prostredie ( 30-09-2022 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil dnes na svojej internetovej stránke Špecifikáciu činností podpory na rok 2022 v rámci Oblasti F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

V rámci činnosti F1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

1. prieskum a monitoring environmentálnych záťaží, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov a monitoring a odstraňovanie havarijných následkov po ťažbe nerastov, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k oprávnenosti lokality. Žiadateľ je povinný postupovať podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

2. prieskum a výskum, ktorý umožní zber a vyhodnocovanie údajov potrebných na aplikáciu aktivít pre ochranu biotopov jaskýň, realizácia výskumov a aktivít, ktoré budú slúžiť pri spracovaní ochranných pásiem, programov starostlivosti a programov záchrany jaskýň, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie ochrany prírody a biodiverzity Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Termín na podanie žiadosti: do 30. 11. 2022

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť F1: 200 000 EUR
- pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Zoznam oprávnených žiadateľov :
Rozpočtová organizácia, Obec, Samosprávny kraj, Príspevková organizácia , Občianske združenie, Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, Nadácia – podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, Neinvestičný Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.

V rámci oprávnených žiadateľov, ktorými sú občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním je nevyhnutná existencia aspoň 2 roky ku dňu podania žiadosti.

Bližšie informácie nájdete na:
https://envirofond.sk/oblast-f-prieskum-vyskum-a-vyvoj-zamerany-na-zistovanie-a-zlepsenie-stavu-zivo tneho-prostredia/

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje