PRV 4.3 - výzva č.60 Pozemkové úpravy ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 17-08-2022 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 15. 8. 2022 výzvu na realizáciu pozemkových úprav.

opatrenie 4 - Investície do hmotného majetku

podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.

Termín podávania od: 1. 10. 2022.
Termín uzavretia 1. kola: 30. 11. 2022.
Termíny uzatvorenia prípadných ďalších hodnotiacich kôl budú v intervaloch 3 mesiace až do vyčerpania alokácie objemu financií určených pre túto výzvu.

• Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000.- EUR
• Maximálna výška oprávnených výdavkov: 1 500 000.- EUR

Výška podpory je 100 %
Podpora je nezisková - grant (nenávratný finančný príspevok) vo forme:
• zálohová platba do výšky maximálne 50 % oprávnených výdavkov
• refundácie skutočne vynaložených a zaplatených výdavkov


Oprávnené výdavky:
a) Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby
b) Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby
c) Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny
d) Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu
e) Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
– obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
- Katastrálne územia Slovenska (NUTS I) okrem ostatných regiónov (Bratislavský kraj), v ktorých bol projekt pozemkových úprav zapísaný do katastra nehnuteľností.
Bližšie informácie k výzve nájdete na:
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--60-prv-2022-pre-podopatrenie-4-3-podpora-na- investcie-do-infratruktry-svisiacej-s-vvojom-modernizciou-alebo-a-prispsobenm-ponohospodrstva-a-lesn ho-hospodrstva/11586

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje