PRV výzva č.58 - Obnova lesa ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 10-08-2022 )

opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
podopatrenie: 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
činnosť: Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

Obhospodarovatelia lesa môžu finančné prostriedky použiť na čistenie plôch po ťažbe; spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa; umelú obnovu lesa podsadbou; umelú obnovu lesa na holine; ochranu mladých lesných porastov výžinom buriny; ochranu mladých lesných porastov proti zveri repelentom; ochranu mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním; na plecie ruby či prečistky (čistky a prerezávky).

Rozsah oprávnených činností:
1. čistenie plôch po ťažbe;
2. spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa;
3. umelá obnova lesa podsadbou;
4. umelá obnova lesa na holine;
5. ochrana mladých lesných porastov výžinom buriny;
6. ochrana mladých lesných porastov proti zveri repelentom;
7. ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním;
8. plecie ruby;
9. prečistky (čistky a prerezávky)

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 400 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 8. 2022
Dátum uzavretia výzvy: 31. 10. 2022 \n\n Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s vyššie uvedeným maximálnym limitom . Podpora je nezisková - grant (nenávratný finančný príspevok) vo forme:
- refundácie skutočne vynaložených a zaplatených výdavkov (čl. 67 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č.1303/2013)
- štandardnej stupnice nákladov pre vybrané nákladové položky (čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) s výnimkou prípadov v zmysle čl. 67 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013).

Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
• súkromných vlastníkov a ich združení;
• obcí a ich združení;
• cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
• štátu.

Celková znenie výzvy nájdete na:
https://www.apa.sk/aktuality/vzva--58-prv-2022-pre-podopatrenie-8-5-investcie-do-rozvoja-lesnch-obla st-a-zlepenia-ivotaschopnosti-lesov/11567 \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje