PRV výzva č.59 - chodníky, cyklotrasy, útulne, vyhliadkové veže.. ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 10-08-2022 )

Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 350 000,00 EUR
Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 8. 2022
Dátum uzavretia výzvy: 31. 10. 2022 \n\n Finančné prostriedky sú určené napríklad na vybudovanie náučných a turistických chodníkov, cyklotrás, ktoré sú vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete. Podporované budú malé terénne úpravy, bez osobitného riešenia úpravy (napr. makadam, štrk, asfalt) povrchu chodníka, pozorovateľne, vyhliadkové veže, mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy, značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás, odpočívadlá, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky.

Rozsah oprávnených činností:
Prvky občianskej a poznávacej infraštruktúry slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia, pričom predmet investície nemôže slúžiť na ziskovú činnosť. Príklady oprávnených činností:
– náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete, prípustné je kríženie, ako aj čiastočné využitie existujúcej lesnej cestnej siete, nepresahujúce sumárne 25 % dĺžky chodníka, resp. cyklotrasy.
Podporované budú malé terénne úpravy, bez osobitného riešenia úpravy (napr. makadam, štrk, asfalt) povrchu chodníka, resp. cyklotrasy so šírkou do 1,8 m
– pozorovateľne, vyhliadkové veže
– mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy (vrátane, alebo len: zábradlia, trasovania, zrubovania)
– značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás
– odpočívadlá (vrátane alebo len: sociálne zariadenia)
– turistické útulne (vrátane alebo len: prístrešky, altánky, lavičky, studničky), ohniská
– odpadkové koše
– objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky (aj v susedstve lesného pozemku)

Príjemcami pomoci sú Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
• súkromných vlastníkov a ich združení;
• obcí a ich združení;
• cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
• štátu.

Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia.

Podrobnosti k výzve nájdete na:
https://www.apa.sk/aktuality/vzva--59-prv-2022-pre-podopatrenie-8-5-investcie-do-rozvoja-lesnch-obla st-a-zlepenia-ivotaschopnosti-lesov/11568

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje